Feitenonderzoek Luchthavenbesluit afgerond

16 juli 2021

De afgelopen maanden zijn flinke stappen gezet in het traject “Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport”, dat in het najaar van 2020 is gestart. In het participatietraject gaan belanghebbenden in de regio met elkaar in gesprek over het toekomstig gebruik van de luchthaven en het vliegverkeer. Ter voorbereiding op dit gesprek hebben de participanten gezamenlijk feitenonderzoek gedaan en een onderzoeksrapport opgesteld.

In het participatietraject wordt toegewerkt naar een voorkeurscenario waarin de belangen van alle partijen terugkomen. Het voorkeurscenario dient als basis voor de aanvraag van een Luchthavenbesluit door Rotterdam The Hague Airport. In januari 2021 is stap 2 in het traject gestart. In deze stap is een gezamenlijk feitenonderzoek – ook wel Joint Fact Finding genoemd – uitgevoerd om ervoor te zorgen dat participanten van voldoende en correcte kennis worden voorzien om samen een voorkeurscenario te kunnen maken. Het feitenonderzoek richt zich op voor dit traject belangrijke thema’s, waaronder wet- en regelgeving, de rol van de luchthaven in de regio, soorten vliegverkeer, meten en berekenen van overlast/hinder en de gebruiksruimte.  

Joint Fact Finding proces
Bij de start van het participatietraject zijn alle deelnemende partijen in de gelegenheid gesteld om onderzoeksvragen in te dienen. Er zijn ruim 200 vragen binnengekomen. Vervolgens is een representatieve, gemandateerde afvaardiging van de participanten aan de slag gegaan met het aanscherpen en bundelen van deze vragen. Deze “Begeleidingsgroep Joint Fact Finding” bestond uit vertegenwoordigers van bewoners, Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast RotterdamAirport, de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport, de commerciële luchtvaart, DCMR Milieudienst Rijnmond, de kleine luchtvaart, Luchtverkeersleiding Nederland, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en Rotterdam The Hague Airport.

De samenwerking in deze Begeleidingsgroep heeft geresulteerd in een onderzoeksopzet met een thematische clustering van 33 hoofdvragen met een aantal sub-vragen. Voor iedere hoofdvraag is een kennishouder gezocht om samen met een behandelend team van inhoudelijk specialisten het feitelijk beantwoorden van de vraag op te pakken. Veel van deze kennishoudende partijen waren deelnemer aan de Begeleidingsgroep. Voor een  aantal onderzoeksvragen is besloten de afhandeling uit te zetten bij externe partijen, te weten de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit Twente, omdat hiervoor onafhankelijke expertise van buitenaf gewenst werd. 

Onderzoeksrapport Joint Fact Finding
De afgelopen maanden heeft de Begeleidingsgroep hard gewerkt aan het  controleren, adviseren en consulteren bij de afwikkeling van alle onderzoeksvragen. Zij is regelmatig onder onafhankelijke procesbegeleiding digitaal bijeengekomen om antwoorden door te spreken, van feedback te voorzien en te reviseren. Het uiteindelijk resultaat is gebundeld in één onderzoeksrapport Joint Fact Finding.

Meer informatie
Via de website van het participatietraject, www.luchthavenbesluit.nl, leest u alle informatie over het traject. U kunt daar een overzicht van de Joint Fact Finding onderzoeksvragen vinden. Binnenkort zal ook het volledige onderzoeksrapport op de website geplaatst worden. Bij vragen kunt u via de website in contact komen met de procesbegeleiding.