Strategie

Rotterdam The Hague Airport speelt een belangrijke rol op twee gebieden, die voor de regio van groot belang zijn. In de eerste plaats is dat werkgelegenheid. De luchthaven biedt werk aan zo’n 2500 mensen, en de indirecte werkgelegenheid is nog veel groter. De tweede pijler is de economische ontwikkeling van de regio. Door goed met de belangrijkste economische centra binnen en aan de randen van Europa verbonden te zijn, speelt de luchthaven voor zowel ondernemers uit Zuidwest Nederland, de Zuidvleugel van de Randstad en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, als voor Europese ondernemers die in deze regio actief willen zijn een belangrijke rol. Op beide wijzen levert Rotterdam The Hague Airport een duurzame, significante en daarmee relevante bijdrage aan de regio en het imago van de metropool Rotterdam-Den Haag.

 

Bovendien voorziet Rotterdam The Hague Airport in toenemende mate in de behoefte aan verbindingen met toeristische steden en regio’s in en aan de randen van Europa. Andersom speelt de luchthaven ook een steeds belangrijkere rol  bij de regionale bereikbaarheid voor inkomend toerisme, dat weer van groot belang is voor de regionale economie en werkgelegenheid.

 

De bedrijfsvoering van de luchthaven is gericht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarom hecht de luchthaven aan nauw contact en een goede relatie met de omwonenden en omliggende gemeenten. Vanzelfsprekend worden de de nadelige effecten van luchtvaart zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast spant Rotterdam The Hague Airport zich in om zoveel mogelijk energie-efficiëntie toe te passen en zorgvuldig om te gaan met afval.

 

Op het gebied van onderwijs wil Rotterdam The Hague Airport een belangrijke rol spelen in de regio. Werkgelegenheid en economische ontwikkeling van de regio zijn immers de belangrijkste pijlers van de luchthaven, en daarbij horen goed opgeleide mensen op verschillende niveaus. Rotterdam The Hague Airport is betrokken bij verschillende onderwijsprojecten in de regio, via het ROC en bijvoorbeeld de weekendschool. De luchthaven neemt daarnaast ook maatschappelijke verantwoordelijkheid door actief deel te nemen aan het project Startbaan, waarbij jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op weg geholpen worden. Of het project Champs on Stage, waarbij er korte (snuffel-)stages zijn voor VMBO’ers.  Voor afstudeerders in zowel VMBO als MBO, HBO en WO-studies zijn er regelmatig interessante stageplekken beschikbaar.

Visie

Rotterdam The Hague Airport profileert zich – als onderdeel van het stelsel van samenwerkende luchthavens binnen Schiphol Group – als sterke, primair op Europese bestemmingen georiënteerde luchthaven met een zakelijk karakter en met een groeiend netwerk van verbindingen met voor de regio belangrijke bestemmingen. De luchthaven maakt deel uit van de mainport-strategie van Schiphol Group en is zoveel mogelijk complementair aan het bestemmingennetwerk van de Schiphol.

 

De luchthaven wordt verder ontwikkeld en vernieuwd. De infrastructuur van Rotterdam The Hague Airport biedt thans juist ruimte om ook een groeiende marktvraag te kunnen accommoderen, alsmede een bij het zakelijke karakter passend kwaliteitsniveau. Voldoende adequate parkeervoorzieningen en verbeterde landzijdige ontsluiting via weg en openbaar vervoer maken daar onlosmakelijke deel van uit.

 

Eventuele nadelige gevolgen van een verdere groei van het luchtverkeer zullen zoveel mogelijk beheerst moeten worden, en zowel maatschappelijk als bedrijfseconomisch verantwoord moeten zijn.

Strategische doelstellingen

Om een gezonde toekomst te kunnen borgen heeft Rotterdam The Hague Airport een aantal strategische doelstellingen geformuleerd:

Uitbreiding van het netwerk van bestemmingen met voor de regio relevante (zakelijke) bestemmingen, waarbij enerzijds de regionaal-economische ontwikkeling maximaal wordt bevorderd en de belangrijkste economische sectoren worden ondersteund en anderzijds de (mogelijk) nadelige effecten voor de mainportfunctie van Schiphol geminimaliseerd worden.

  • Uitbreiding en vernieuwing van de luchthaven om de toenemende marktvraag te kunnen accommoderen en om het bij het zakelijke karakter van luchthaven passende (hoge) ambitie en kwaliteitsniveau te kunnen blijven bieden. Daarbij gaat niet alleen om het zakelijke verkeer, maar ook om het uitgaande en inkomende toerisme.

Verdieping van het draagvlak onder omwonenden en gemeenten in de omgeving, door:

  • Regelmatige en constructieve dialoog met omwonenden en regionale/lokale overheden
  • Maatregelen te treffen (preventief) voor het zoveel mogelijk beperken van nadelige effecten
  • Een impuls te geven aan de regionale economische ontwikkeling en werkgelegenheid
  • Duurzame inrichting en ontwikkeling van het luchthaventerrein
  • Verbeterde bereikbaarheid via rijkswegen, provinciale wegen en openbaar vervoer.

Rotterdam The Hague Airport streeft naar verdere ontwikkeling van de luchthaven, en is van mening dat dit zowel haalbaar als voor de ontwikkeling van de regio wenselijk is. Als gevolg van internationalisering in de regio Zuidwest Nederland en de toegenomen vraag naar vervoer door de lucht hebben reizigers behoefte aan 10 tot 15 nieuwe bestemmingen vanaf Rotterdam The Hague Airport. De huidige exploitatievergunning (luchthavenbesluit) biedt hiervoor geen ruimte. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van de huidige geluidscapaciteit op de luchthaven gebruikt voor maatschappelijk verkeer, zoals de trauma helikopter. Deze activiteiten zijn in de vorige besluitvorming niet meegewogen. Voor de beoogde verruiming van de gebruiksmogelijkheden is alleen een aanpassing in de het Luchthavenbesluit nodig. De landingsbaan biedt voldoende operationele capaciteit. Daarnaast blijft ook het huidige nachtregime in stand, waarbij tussen 23.00 en 07.00 uur alleen vluchten zijn toegestaan die voldoen aan bepaalde uitzonderingsvoorwaarden.