Geluidszone

De geluidszone is onder meer bepalend voor de aard en omvang van de bebouwing in de gebieden rondom de luchthaven. Zo mag in de directe nabijheid van de luchthaven geen ‘gevoelige’ bebouwing zoals woningen plaatsvinden, waardoor wel veel groen en bijvoorbeeld sportvelden in de directe omgeving van de luchthaven mogelijk worden. Rotterdam The Hague Airport is middels de Regeling Burger en Militaire luchthaven (RBML) overgaan naar de wet luchtvaart. Het RBML maakt de invoering van de nieuwe Europese geluidsmaatregelen mogelijk. Met de geluidsmodellen worden verschillende geluidsbronnen met elkaar vergeleken worden (zowel binnen Nederland als binnen Europa).

Slotcoördinatie

Rotterdam The Hague Airport beschikt over een geluidszone en is verantwoordelijk voor het niet overschrijden van deze zone. Omdat de vraag naar luchtvervoer de afgelopen decennia hard gegroeid is, heeft Rotterdam The Hague Airport in maart 2004 slotcoördinatie aangevraagd.Airport Coordination Netherlands (ACNL) is de coördinator van luchthavenslots in Nederland. ACNL zorgt ervoor dat de beschikbare (geluids)capaciteit op basis van Internationale regels onder de luchtvaartmaatschappijen verdeeld wordt. Dit gebeurt door het uitgeven van slots; toestemming om te mogen landen of starten op een bepaald tijdstip.

ACNL is een onafhankelijke non-profitorganisatie en is verantwoordelijk voor slotallocatie en slotmonitoring op Amsterdam Airport Schiphol (AMS), Rotterdam The Hague Airport (RTM) en Eindhoven Airport (EIN).

Vertrekroutes en tolerantiegebieden

Verkeersvliegtuigen die vanaf Rotterdam The Hague Airport vertrekken maken gebruik van zeven vaste vertrekroutes. Deze vertrekroutes kunnen gezien worden als opritten naar de snelwegen in het luchtruim. De vertrekroutes zijn zo geplaatst dat ze, waar mogelijk, bebouwde gebieden vermijden. Slechts wanneer het om vliegtechnische redenen onvermijdelijk is, zal van de vaste vertrekroutes worden afgeweken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij slechte weersomstandigheden. Het gebied waarin een vliegtuig zich mag begeven tijdens het vertrek, noemt men het tolerantiegebied. De randen van dit gebied vormen als het ware de bermen van de oprit. Niet alle typen vliegtuigen kunnen een bocht binnen dezelfde bermen vliegen. Ter vergelijking: een fiets heeft minder ruimte nodig om een bocht om te gaan dan een vrachtauto. Daarom wordt per vertrekkend vliegtuig(type) een tolerantiegebied vastgelegd.

Voortgang vulling handhavingspunten

Achtergrondinformatie
Rotterdam The Hague Airport (RTHA) beschikt over een zogenoemde omzettingsregeling (die functioneert als luchthavenbesluit) waarin de regels rondom het gebruik van de luchthaven zijn vastgesteld. Een belangrijk deel van dit besluit wordt gevormd door de milieugeluidscapaciteit, die is vastgelegd in 6 handhavingspunten. Deze handhavingspunten geven de maximale cumulatieve hoeveelheid geluid aan die vliegtuigen, die op Rotterdam The Hague Airport landen en opstijgen, gedurende één jaar mogen produceren. Dit zogenoemde gebruiksjaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar, maar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop.

 

Maatregel ILT
In het gebruiksjaar 2018 heeft RTHA op één handhavingspunt bij Schiedam het jaarlijks wettelijk toegestane geluidsniveau overschreden. De Inspectie Leefomgeving- en Transport (ILT) heeft de luchthaven daarom de volgende maatregel opgelegd:
– Het sterker monitoren van de handhavingspunten en specifiek het handhavingspunt bij Schiedam.
– Het maken van een beheersplan ter voorkoming van een overschrijding in gebruiksjaar 2019.

 

Rapportage vulling handhavingspunten
In onderstaande rapportage wordt wekelijks weergegeven hoe de vulling van de handhavingspunten gedurende het jaar verloopt. Hierbij is bijzondere aandacht voor het handhavingspunt 6 bij Schiedam, omdat deze het gevoeligst is voor overschrijding.

Onderstaande tabel geeft de verwachte totale geluidbelasting gedurende het jaar weer. Dit wordt genoemd “Zich Ontwikkelende Geluidsbelasting” (ofwel ZOG). De ZOG bestaat uit het gerealiseerde verkeer tot en met deze week aangevuld met het geprognotiseerde verkeer voor de resterende periode. Deze prognose is de basis voor de uitgifte van de slots geweest.

Het werkelijk verkeer wordt berekend op basis van werkelijk uitgevoerde vluchten, werkelijk baangebruik en werkelijke radartracks. Het geprognotiseerde verkeer is op basis van verwacht verkeer, gemiddeld baangebruik en theoretische radartracks.