Strategie

Rotterdam The Hague Airport speelt een belangrijke rol op twee gebieden, die voor de regio van groot belang zijn. In de eerste plaats is dat werkgelegenheid. De luchthaven biedt werk aan zo’n 2500 mensen, en de indirecte werkgelegenheid is nog veel groter. De tweede pijler is de economische ontwikkeling van de regio. Door goed met de belangrijkste economische centra binnen en aan de randen van Europa verbonden te zijn, speelt de luchthaven voor zowel ondernemers uit Zuidwest Nederland, de Zuidvleugel van de Randstad en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, als voor Europese ondernemers die in deze regio actief willen zijn een belangrijke rol. Op beide wijzen levert Rotterdam The Hague Airport een duurzame, significante en daarmee relevante bijdrage aan de regio en het imago van de metropool Rotterdam-Den Haag.

 

Bovendien voorziet Rotterdam The Hague Airport in toenemende mate in de behoefte aan verbindingen met toeristische steden en regio’s in en aan de randen van Europa. Andersom speelt de luchthaven ook een steeds belangrijkere rol  bij de regionale bereikbaarheid voor inkomend toerisme, dat weer van groot belang is voor de regionale economie en werkgelegenheid.

 

De bedrijfsvoering van de luchthaven is gericht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarom hecht de luchthaven aan nauw contact en een goede relatie met de omwonenden en omliggende gemeenten. Vanzelfsprekend worden de de nadelige effecten van luchtvaart zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast spant Rotterdam The Hague Airport zich in om zoveel mogelijk energie-efficiëntie toe te passen en zorgvuldig om te gaan met afval.

 

Op het gebied van onderwijs wil Rotterdam The Hague Airport een belangrijke rol spelen in de regio. Werkgelegenheid en economische ontwikkeling van de regio zijn immers de belangrijkste pijlers van de luchthaven, en daarbij horen goed opgeleide mensen op verschillende niveaus. Rotterdam The Hague Airport is betrokken bij verschillende onderwijsprojecten in de regio, via het ROC en bijvoorbeeld de weekendschool. De luchthaven neemt daarnaast ook maatschappelijke verantwoordelijkheid door actief deel te nemen aan het project Startbaan, waarbij jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op weg geholpen worden. Of het project Champs on Stage, waarbij er korte (snuffel-)stages zijn voor VMBO’ers.  Voor afstudeerders in zowel VMBO als MBO, HBO en WO-studies zijn er regelmatig interessante stageplekken beschikbaar.

Missie

“Wij verbinden mensen, bedrijven en innovaties in het belang van de regio.”

Rotterdam The Hague Airport ontleent haar bestaansrecht aan haar bijdrage aan de ontwikkeling van de regio. Deze bijdrage gaat verder dan het faciliteren van luchtvaart. Rotterdam The Hague Airport vervult ook een rol als werkgever, opleider, innovator, verbinder, vestigingsklimaatfactor, business partner en is het visitekaartje van de regio. De toegevoegde waarde van de luchthaven kan voor iedereen anders zijn, maar is altijd in het belang van de regio. Rotterdam The Hague Airport: You’re welcome!

Visie

“Rotterdam The Hague Airport is de trots van de regio en levert de ultieme passagiersbeleving. We zijn ook dé verbindende factor door innovatielabs op het gebied van ondernemerschap, duurzaamheid en onderwijs.”

Strategische hoofdlijnen

Om de visie van RTHA te realiseren moeten vier strategische hoofdlijnen worden gerealiseerd. Deze hoofdlijnen zijn een afgeleide van de visie en vormen de pijlers van de strategie 2025.

Realiseren van de ultieme passagiersbeleving
De ultieme passagiersbeleving verschilt per passagier. Voor zakenpassagiers kan dit snelheid en comfort zijn, terwijl toeristen de OV-verbinding misschien belangrijker vinden. Het realiseren van de ultieme passagiersbeleving vereist het op bijna individueel niveau aansluiten op behoeften van passagiers. Daartoe wordt eerst de diversiteit in passgiersbehoeften van een groot aantal typen passagiers (persona) vastgelegd. Op basis daarvan kan RTHA specifieke doelstellingen formuleren en haar processen verbeteren. Dit zal zij samen met de ketenpartners doen.

Optimaliseren en verduurzamen van de bedrijfsprestatie
RTHA zal een rendabel bedrijf moeten zijn, dat waarde genereert voor haar aandeelhouder en voor haar omgeving. Dat vereist operationele excellentie in alle processen terwijl de ultieme geïndividualiseerde passagiersbeleving wordt nagestreefd. RTHA wil de extra opbrengsten gebruiken om te investeren in de locatie en regio. Het con­tinu verbeteren van processen verhoogt ook de efficiëntie van de luchthaven en kan bijdragen aan het verlagen van de doorlooptijden. Daarnaast wil RTHA ook een duurzaam bedrijf zijn en erkende duurzaamheid keurmerken verwerven. Hoewel RTHA, net als alle andere luchthavens van de Royal Schiphol Group, al gebruik maakt van 100% groene stroom, probeert RTHA de komende jaren de consumptie van energie zoveel mogelijk te reduceren en een groot deel daarvan zelf te produceren.

 

Verbinden met regio inrichten als proces
RTHA streeft ernaar om minimaal één keer per jaar in gezamenlijke sessies in overleg te gaan met alle bestuurders en meerdere keren per jaar in dialoog te treden met omwonenden, passagiers en bedrijven waarmee zij samenwerkt. Ten aanzien van de belasting van de omgeving zal RTHA in de dialoog met omwonenden naast de objectieve maatstaven als geluidsruimte en de benutting daarvan de subjectievere maatstaf hinder-beleving als factor erkennen. Daarnaast gaat RTHA actief samenwerkingsverbanden aan met bedrijven in de omgeving. Dit gebeurt al, maar RTHA streeft ernaar om zoveel mogelijk opdrachten bij bedrijven uit de regio onder te brengen.

 

Rotterdam The Hague Airport ontwikkelen tot innovatiepartner
Door de kleinschaligheid van de luchthaven en haar relatie met universiteiten en innovatieve bedrijven kan RTHA snel en efficiënt experimenteren en na succes, innovaties implemente­ren. Dit doet RTHA onder andere middels living labs en een innovatiekalender.
Innovaties zijn gekoppeld aan de strategische hoofdlijnen: het verbeteren van de passagierservaring, het optimaliseren van de bedrijfsvoering, het ver­duurzamen van de luchthaven, de bijdrage aan de regionale ontwikkeling en verbeteren van de interne en externe communicatie.