PERSBERICHT: Volume Rotterdam The Hague Airport in 2018 conform luchthavenbesluit

Handhavingspunt bij Schiedam overschreden door extreme oostenwind afgelopen zomer

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) beschikt over een zogenoemd luchthavenbesluit (omzettingsregeling) waarin de regels rondom het gebruik van de luchthaven zijn vastgesteld. Een belangrijk deel van dit besluit wordt gevormd door de geluidscapaciteit, die is vastgelegd in 6 handhavingspunten. Deze handhavingspunten geven de maximale cumulatieve hoeveelheid geluid aan die vliegtuigen, die op Rotterdam The Hague Airport landen en opstijgen, gedurende één jaar mogen produceren. Dit zogenoemde gebruiksjaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar, maar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop. In één handhavingspunt bij Schiedam (Punt 6) heeft RTHA het jaarlijks wettelijk toegestane geluidsniveau overschreden.

Extreem langdurige oostenwind
Tot en met april 2018 verliep de geluidbelastingsopbouw in het handhavingspunt bij Schiedam volgens verwachting. In de maand mei was echter sprake van extreem langdurige oostenwind. Hierdoor is in deze maand (veel) meer over Schiedam geland dan gemiddeld gebruikelijk. Nooit eerder is een handhavingspunt zoveel verslechterd in één maand als in mei 2018. Door deze verslechtering was er sprake van een beperkte dreigende overschrijding (+2%) van het toegestane geluidsniveau.

Baansturingsmaatregel
RTHA heeft op de dreigende overschrijding direct gereageerd door op 9 juni 2018 een baansturingsmaatregel af te kondigen. Dit is de enige en vooral ook beproefde methode (met positief resultaat toegepast in 2011, 2013 en 2014) om een overschrijding te voorkomen.

De maatregel is afgekondigd na overleg met de luchtverkeersleiding en de betrokken luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast zijn de omgeving, DCMR en leden van de BRR en CRO door de luchthaven op de hoogte gebracht. Deze maatregel hield in dat, als het veilig mogelijk was, vanuit de zijde van Lansingerland moest worden geland. Vliegtuigen kunnen echter niet veilig landen met (te sterke) wind mee, dus moesten de weersomstandigheden deze baansturing toelaten.

Onvoldoende resultaat baansturing
Door aanhoudende sterke oostenwind heeft de baansturing zijn uitwerking niet gehad en is de dreigende overschrijding van het toegestane geluidsniveau in juni (+12%) en juli (+22%) verder toegenomen. Ondanks het feit dat verkeersleiders en piloten zich voldoende aan de baansturingsmaatregel hebben gehouden. Hierna nam de oostenwind af en liep de dreigende overschrijding terug. Ondanks dat de baansturing in de laatste maanden wel gewerkt heeft, is de overschrijding van het toegestane geluidsniveau uiteindelijk toch uitgekomen op bijna 18%. Sinds de invoering van de gewijzigde grenswaarden in 2010 is er nu voor het eerst één overschreden.

Naast de baansturing heeft RTHA meer aanvullende maatregelen getroffen om een feitelijke overschrijding te voorkomen. Zo zijn trainingsvluchten met militaire vliegtuigen en helikopters van de kustwacht sterk verminderd. Ook zijn oudere, minder stille vliegtuigen geweerd waar dat mogelijk was.

Inspectie Leefomgeving en Transport geïnformeerd
Begin juli is de Inspectie Leefomgeving en Transport van de dreigende overschrijding door RTHA op de hoogte gebracht en heeft de luchthaven op eigen initiatief de rapportagefrequentie verhoogd van één keer per kwartaal naar maandelijks.

Totale volume binnen de grenzen
Aan het eind van het gebruiksjaar is vastgesteld dat het totale volume verkeer binnen de wettelijke grenzen is gebleven. Dit blijkt uit het feit dat de geluidbelasting in de handhavingspunten op de baankoppen 06 en 24 met respectievelijk 93% en 85% ruim binnen deze grenzen zijn gebleven.
Doordat de overschrijding alleen en direct het gevolg was van een sterk afwijkend windpatroon is de kans op herhaling beperkt. Het KNMI heeft hier recent over gepubliceerd dat een zo sterk afwijkend windpatroon als tijdens afgelopen zomer tot op heden niet eerder is waargenomen. Geconstateerd is verder dat handhavingspunt 6 bij Schiedam gevoeliger is voor een overschrijding dan andere punten. Dit komt enerzijds door de ligging en anderzijds door het grote verschil in landingsroute en startroute bij dit handhavingspunt.

Mogelijke maatregelen
Op dit moment ligt de rapportage van het gebruiksjaar 2018 ter beoordeling bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Naar verwachting wordt begin 2019 bekend gemaakt hoe de inspectie de overschrijding bij handhavingspunt 6 beoordeelt en of er door de inspectie een maatregel aan RTHA wordt opgelegd.