Algemene voorwaarden parkeren

A – Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Eenmalige    Parkeerovereenkomst:  Een parkeerovereenkomst die wordt gesloten volgens de voorwaarden omschreven in artikel 2.3 van deze Voorwaarden.    
Elektrisch Laden    De mogelijkheid om middels een van de beschikbare laadpunten op de Parkeeraccommodaties het elektrisch Motorvoertuig op te laden. 
Gereserveerd Parkeren:     De volgende parkeerproducten van RTHA die voorafgaand aan het parkeren reeds via de Website geboekt kunnen worden: P1 Parkeren, P3 Parkeren, P2 Parkeren, P6 Parkeren en P10 Parkeren. De op de website aangeboden upgrades van voornoemde parkeerproduct vallen tevens onder gereserveerd parkeren. 
Motorvoertuig:  Motorvoertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994.    
Parkeeraccommodatie:  Parkeerterrein of garage/kelder met bijbehorende ruimten en terreinen welke is bedoeld voor het parkeren van Motorvoertuigen.    
Parkeerder:  De eigenaar, kentekenhouder, gebruiker of inzittende van een Motorvoertuig die dat Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie wil brengen of heeft gebracht.   
Parkeerbewijs:  Parkeerkaart, parkeerabonnement, of ieder door RTHA aangewezen middel dat gebruikt kan worden om toegang tot de Parkeeraccommodatie te verkrijgen.    
Parkeergeld:  Het bedrag dat de Parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de Parkeeraccommodatie.    
Parkeerperiode:   De periode waarin het Motorvoertuig daadwerkelijk in/op de Parkeeraccommodatie is geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de daadwerkelijk einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.    
PMS (Parkeer Management Systeem):   Systeem bestaande uit hard- en software welke gebruikt wordt voor toegangscontrole-, betalingshandelingen, uitrijdcontrole en leveren van managementinformatie met betrekking tot de Parkeeraccommodatie.    
P1 Parkeren, P3 Parkeren  Het parkeerproduct voor het parkeren op het P1 en P3 parkeerterrein van RTHA. 
P2 Parkeren  Het parkeerproduct voor het parkeren op het P2 parkeerterrein van RTHA. 
P6 Parkeren   Het parkeerproduct voor het parkeren op het P6 parkeerterrein van RTHA.
P10 Parkeren   Het parkeerproduct voor het parkeren op het P10 parkeerterrein van RTHA voor een periode die langer is dan 3 dagen. 
Reserveringsperiode:    De door de Parkeerder vooraf in zijn Gereserveerd Parkeren boeking aangegeven periode waarin het Motorvoertuig door de Parkeerder wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de aangegeven ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de aangegeven einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.
RTHA:  Rotterdam The Hague Airport, gevestigd te Rotterdam Airportplein 60 te 3045 AP  Rotterdam. 
Valet Parking Service  Het parkeerproduct van RTHA betreffende Valet Parking. De voorwaarden van Valet Parking maken geen onderdeel uit van deze voorwaarden. 
Voorwaarden:  De onderhavige Algemene Voorwaarden behorend bij Eenmalige Parkeerovereenkomsten.    
Website:  De door RTHA op het internet geëxploiteerde website, met het adres  www.rotterdamthehagueairport.nl. 

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden  

2.1 Deze Voorwaarden gelden vanaf 05 september 2021 en vervangen alle voorgaande voorwaarden m.b.t. de Parkeeraccommodaties van RTHA.  

2.2 De toegang tot Parkeeraccommodaties wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze Voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen de Parkeerder en RTHA.   

2.3 Deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Eenmalige Parkeerovereenkomsten. Eenmalige Parkeerovereenkomsten worden gesloten:   

 • via een bij de ingang van de Parkeeraccommodatie getrokken parkeerkaart  
 • via het in- en uitrijden met een creditcard, waarbij de parkeerduur wordt geregistreerd in het PMS.  
 • via een eenmalige reservering  
 • via een van tevoren bestelde en ontvangen parkeerkaart  

Voorwaarden m.b.t. overige parkeerovereenkomsten worden bij het sluiten van de overeenkomst overhandigd.  

2.4 Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Voorwaarden. De vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling waarbij de strekking van deze Voorwaarden behouden blijft.  

Artikel 3 Eenmalige Parkeerovereenkomst 

3.1 Een Eenmalige Parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen:  

 1. nadat een Parkeerder houder is geworden van een Parkeerbewijs en dit Parkeerbewijs gebruikt voor het parkeren van een Motorvoertuig in/op de Parkeeraccommodatie. Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt gemaakt van de Parkeeraccommodatie, zal bepalend zijn het feit dat de Parkeerder zich met het Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie bevindt;  
 2. ingeval van Gereserveerd Parkeren, op de wijze zoals beschreven in artikel 2 van de Bijzondere Bepalingen van deze Voorwaarden.  
 • De duur van een Eenmalige Parkeerovereenkomst wordt bepaald aan de hand van het door het PMS geregistreerde tijdstip van in- en uitrijden of door een van tevoren tussen Parkeerder en RTHA overeengekomen Parkeerperiode.  
 • Aan de Parkeerder wordt een willekeurige plaats in de Parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld, tenzij vooraf door Parkeerder en RTHA een overeenkomst is afgesloten waarbij een specifieke plaats of gedeelte van de Parkeeraccommodatie is aangewezen.  
 • Op de parkeeraccommodaties wordt de mogelijkheid tot Elektrisch Laden geboden indien een Elektrisch Laden parkeerplaats beschikbaar is. Het is derhalve niet mogelijk om een parkeerplaats voor Elektrisch Laden te reserveren. Daar RTHA niet kan garanderen dat van Elektrisch Laden gebruik gemaakt kan worden, dient het Motorvoertuig op het moment van parkeren over voldoende energie, dan wel alternatieve brandstof te beschikken om de Parkeeraccommodatie te kunnen verlaten. Voor het opladen is vereist dat Parkeerder beschikt over een RFID laadpas. 
 • Op het oplaadpunt zelf is de gebruiksaanwijzing aangebracht. Parkeerder dient deze instructie Elektronisch Laden nauwkeurig op te volgen. RTHA is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het oplaadpunt. 

Artikel 4 Toegang  

4.1 Een geldig Parkeerbewijs of een geaccepteerde Gereserveerd Parkeren boeking geeft, mits er voldoende plaats beschikbaar is, recht op toegang tot de Parkeeraccommodatie en het parkeren van één Motorvoertuig. RTHA behoudt zich het recht u door te verwijzen naar een andere accommodatie in het geval er geen plaats beschikbaar is. In dat geval zal RTHA u compenseren voor het verschil in parkeertarieven. 

4.2 De Parkeeraccommodaties van RTHA zijn 24 uur per dag opengesteld.  

4.3 Tot de Parkeeraccommodatie worden uitsluitend Motorvoertuigen toegelaten met een lengte van max. 

5.00 meter, een breedte van max. 1.90 meter en een gewicht van minder dan 2500 kilogram. De hoogte van deze Motorvoertuigen mag niet hoger zijn dan de bij de ingang van de Parkeeraccommodatie aangegeven hoogte.  

4.4 RTHA is gerechtigd Parkeerder/Motorvoertuig de toegang tot de Parkeeraccommodatie te weigeren, indien zij dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit zal zich onder meer voordoen indien RTHA weet of vermoedt dat een Motorvoertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde brandstofreservoir van het Motorvoertuig, evenals in geval zij van oordeel is dat het Motorvoertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade in de meest ruime zin kan toebrengen.  

4.5 RTHA is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van RTHA noodzakelijk is, voertuigen en/of personen binnen de Parkeeraccommodatie te verplaatsen en/of enig voertuig uit de Parkeeraccommodatie te (doen) verwijderen. De staat waarin een voertuig verkeert kan voor RTHA een reden zijn om dit voertuig uit de Parkeeraccommodatie te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor RTHA kan leiden. RTHA dient bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsing en/of verwijdering de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen.  

4.6 Motorvoertuigen die in strijd met de toepasselijke voorschriften zijn geparkeerd, kunnen door RTHA te allen tijde voor rekening en risico van de Parkeerder worden verwijderd en zo nodig buiten de Parkeeraccommodatie worden gebracht.  

4.7 Bij het verlenen van toegang zal het kenteken van het Motorvoertuig worden geregistreerd en afgedrukt op de uitrijkaart om bij het uitrijden kenteken en uitrijkaart te matchen uit veiligheidsoverwegingen. Daarnaast zal kentekenherkenning worden gebruikt bij verificatie van de reservering, zoals beschreven in artikel 4.1.2 van de Bijzondere Bepalingen van deze Voorwaarden. 

Artikel 5 Gebruiksvoorschriften   

5.1 Gedurende de aanwezigheid op de Parkeeraccommodatie dient de Parkeerder zich te gedragen conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld.  

5.2 De Parkeerder is gebonden aan het Algemeen Luchthavenreglement Rotterdam The Hague Airport en het Aanvullend Luchthavenreglement Rotterdam The Hague Airport. 

5.3 De Parkeerder is voorts verplicht aanwijzingen van het personeel van RTHA op te volgen, het Motorvoertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de Parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.  

5.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RTHA mag een Motorvoertuig niet langer dan 90 dagen ononderbroken in de Parkeeraccommodatie geparkeerd zijn. Na het verlopen van deze termijn is de Parkeerder naast het Parkeergeld voor 90 dagen parkeren tevens het Parkeergeld verschuldigd voor elke dag of een gedeelte daarvan na afloop van genoemde termijn dat het Motorvoertuig van Parkeerder in de Parkeeraccommodatie aanwezig is, onverminderd het recht van RTHA om daarnaast en daarenboven vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.  

5.5 Indien de Parkeerder een voertuig in de Parkeeraccommodatie heeft achtergelaten en ondanks schriftelijk verzoek dan wel sommatie van RTHA weigert dan wel, om welke reden dan ook, niet in staat is het achtergelaten voertuig te verwijderen, is RTHA gerechtigd het achtergelaten voertuig uit of van de Parkeeraccommodatie te (doen) verwijderen binnen 14 dagen na het verzoek c.q. de sommatie en elders op te slaan. Ingeval het adres van de Parkeerder ondanks redelijke inspanning niet valt te achterhalen kan worden volstaan met het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar aangebracht schriftelijk verzoek tot verwijdering onder een ruitenwisser van het voertuig. Indien de Parkeerder binnen drie (3) maanden na het verzoek c.q. sommatie het voertuig niet heeft opgehaald, is RTHA gerechtigd het voertuig te verkopen of te vernietigen. RTHA is alsdan slechts gehouden aan de Parkeerder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het verschuldigde Parkeergeld, eventuele boete en de kosten van RTHA in verband met de verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig. Indien het verschuldigde Parkeergeld, eventuele boete en voornoemde kosten van RTHA hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de Parkeerder al deze kosten te voldoen aan RTHA. 

Artikel 6 Beperkingen gebruik   

6.1 Het is verboden om:  

 1. de Parkeeraccommodatie voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het parkeren van 

Motorvoertuigen;  

 • in of bij de Parkeeraccommodatie goederen of diensten aan te bieden, uit te delen, of deze te verkopen of te verhuren;  
 • op of aan de Parkeeraccommodatie reclame te maken. Bij het aantreffen van onbevoegd verspreide reclame-uitingen zullen de verwijderingskosten worden verhaald op de veroorzaker;   
 • de Parkeeraccommodatie met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, binnen te rijden of op te rijden;   
 • afval in de Parkeeraccommodaties achter te laten, met uitzondering van het klein-afval, dat in de daarvoor bestemde bakken dient te worden gedeponeerd.  

6.2 De motor van een Motorvoertuig mag slechts in werking zijn voor zover dat noodzakelijk is voor het onmiddellijk in- en uitrijden van de Parkeeraccommodatie of het onmiddellijk parkeren van het Motorvoertuig.  

Artikel 7 Parkeergeld en betaling   

7.1 Voor het gebruik van de Parkeeraccommodatie is de Parkeerder Parkeergeld verschuldigd. Het Parkeergeld wordt berekend volgens de door RTHA vastgestelde tarieven. De tarieven staan vermeld bij de ingang van de parkeeraccommodaties en op Website van RTHA. De tarieven van Gereserveerd Parkeren (kunnen) verschillen met de parkeertarieven indien geen reservering is gemaakt. RTHA behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen.  

7.2 Na betaling bij een betaalautomaat geeft het Parkeerbewijs de Parkeerder gedurende een periode, te rekenen vanaf het moment van betaling, het recht en de gelegenheid het Motorvoertuig buiten de Parkeeraccommodatie te brengen. De periode is voor P1 Parkeren, P3 Parkeren en P10 Parkeren zestig (60) minuten, voor P1a Parkeren twintig (20) minuten, voor P2 Parkeren vijftien (15) minuten en voor P6 parkeren twintig (20) minuten. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de Parkeerder het Motorvoertuig buiten de Parkeeraccommodatie heeft gebracht, vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw Parkeergeld verschuldigd is. Na betaling van de nieuwe termijn wordt de procedure als hiervoor omschreven, herhaald. Naast betaling bij een betaalautomaat is het tevens mogelijk om bij het uitrijden met een creditcard te betalen. 

7.3 Bij verlies of ontbreken van het Parkeerbewijs mag een Motorvoertuig alleen dan buiten de Parkeeraccommodatie worden gebracht nadat de Parkeerder het op dat moment daarvoor geldende Parkeergeld heeft betaald, voor elke dag en een gedeelte daarvan dat het Motorvoertuig, naar het oordeel van RTHA, in de Parkeeraccommodatie aanwezig is geweest. Een door PMS uitgegeven kwitantie geldt niet als Parkeerbewijs. 

7.4 Het is verboden de Parkeeraccommodatie met een Motorvoertuig te verlaten zonder dat voor het gebruik van de Parkeeraccommodatie betaald is of zonder toestemming van RTHA. Indien zulks geschiedt, zal RTHA schriftelijk het verschuldigde Parkeergeld vorderen van de Parkeerder. Als niet aan de eerste vordering wordt voldaan, volgt na twee weken een tweede vordering waarin tevens wordt medegedeeld dat het betreffende Motorvoertuig de toegang tot de Parkeeraccommodaties wordt ontzegd. Tevens wordt medegedeeld dat, wanneer het betreffende Motorvoertuig in een van de Parkeeraccommodaties wordt aangetroffen, uitvoering gegeven wordt aan artikel 5.5 van deze Voorwaarden. Ingeval de N.A.W. gegevens van de eigenaar redelijkerwijs niet kunnen worden achterhaald, kan worden volstaan met het uitvoeren van het genoemde in artikel 5.5 van deze voorwaarden. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid   

8.1 De tussen partijen tot stand gekomen Eenmalige Parkeerovereenkomst omvat – naast de videobewaking –  geen permanente bewaking. RTHA sluit elke aansprakelijkheid uit voor beschadiging, diefstal, verlies e.d. aan/van het te parkeren c.q. geparkeerde Motorvoertuig en andere eigendommen van de Parkeerder of inzittenden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van RTHA. 

8.2 RTHA is voorts niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van het gebruik van de 

Parkeeraccommodatie of ten gevolge van overige diensten die door of namens RTHA in de Parkeeraccommodatie worden aangeboden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van RTHA. 

8.3 De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie door Parkeerder wordt veroorzaakt. Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de

Parkeeraccommodatie of PMS dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van RTHA, de Parkeerder voldoende zekerheid kan geven dat de schade op hem kan worden verhaald. Voor de vaststelling van het bedrag van de schade zal een door of namens RTHA opgestelde expertise beslissend zijn. De kosten van deze expertise zijn voor rekening van de Parkeerder.  

8.4 Indien de Parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke is opgelegd ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met Parkeerder gesloten Eenmalige Parkeerovereenkomst inclusief deze Voorwaarden, is de Parkeerder gehouden aan RTHA alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. nog te lijden als gevolg van voornoemde nalatigheid. Indien RTHA genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de Parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de Parkeerder, is de Parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan RTHA te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.   

8.5 RTHA is te allen tijde gerechtigd het Motorvoertuig onder zich te houden en daartoe geëigende maatregelen te treffen, zolang niet al hetgeen RTHA, hetzij op grond van de Eenmalige Parkeerovereenkomst, hetzij uit andere hoofde van de Parkeerder te vorderen heeft, is voldaan. 

8.6 Een tekortkoming kan RTHA niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van de wil van RTHA onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de Eenmalige Parkeerovereenkomst redelijkerwijs door de Parkeerder niet meer van RTHA kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.  

Artikel 9 Privacy bepalingen  

9.1 Bij het in-/oprijden van de Parkeeraccommodatie wordt het kenteken van het Motorvoertuig geregistreerd in het PMS en afgedrukt op de uitrijdkaart voor de volgende doeleinden:  

 1. bestrijding van fraude: bij verlies of diefstal van de uitrijdkaart, kan aan de hand van het geregistreerde kenteken worden nagegaan wanneer het betreffende Motorvoertuig is ingereden en kan daarmee het corresponderende parkeertarief worden vastgesteld;  
 2. beveiliging: bij het uitrijden wordt gecontroleerd of het kenteken van het Motorvoertuig overeenkomt met het kenteken op de uitrijdkaart.  

9.2 Indien de Parkeerder gebruikt maakt van de dienst Gereserveerd Parkeren verwerkt RTHA de persoonsgegevens van Parkeerder, in aanvulling op de sub 9.1 genoemde doeleinden, voor de doeleinden beschreven in artikel 5 van de Bijzondere Bepalingen van deze Voorwaarden.  

Artikel 10 Overige bepalingen   

10.1 RTHA behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. De meest recente Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website. 

10.2 Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden, dienen te worden gezonden naar: 

                    Rotterdam The Hague Airport B.V.   

                    Afdeling Parkeerbeheer  

                    Postbus 12025  

                    3004 GA Rotterdam  

 Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter   

11.1 Op alle Eenmalige Parkeerovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Ieder geschil tussen partijen terzake zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.  

B – Bijzondere bepalingen voor Gereserveerd Parkeren  

In aanvulling op het bepaalde in de Algemene Bepalingen van deze Voorwaarden zijn op Gereserveerd Parkeren de in dit hoofdstuk B opgenomen bepalingen van toepassing. 

Artikel 1 De boeking van de Parkeeraccommodatie  

1.1 De Parkeerder kan door het plaatsen van een Gereserveerd Parkeren boeking via de Website, waarin de exacte Reserveringsperiode dient te worden aangegeven, een parkeerplek reserveren in het kader van één van de parkeerproducten van RTHA: P1 Parkeren, P3 Parkeren, P2 Parkeren, P6 Parkeren en P10 Parkeren. 

1.2 De Gereserveerd Parkeren boeking geeft uitsluitend recht om het Motorvoertuig te parkeren in/op de bij het betreffende parkeerproduct behorende Parkeeraccommodatie, zoals gespecificeerd op de Website. De Gereserveerd Parkeren boeking geeft uitdrukkelijk geen recht om te parkeren in/op andere Parkeeraccommodaties. RTHA behoudt zich het recht voor om, om haar moverende redenen, Parkeerders die een reservering hebben gemaakt voor een van de Parkeeraccommodaties, door te verwijzen naar een van de andere Parkeeraccommodaties.  

Artikel 2 Reservering, wijziging en annulering  

2.1 De Parkeerder kan uitsluitend voor het Gereserveerd Parkeren reserveren door het invullen van het boekingsformulier voor het gewenste parkeerproduct via de Website.  

2.2 Voor het Gereserveerd Parkeren geldt een boekingstermijn van minimaal 24 uur vóór vertrek en voor een duur met een minimum van één dag. 

2.3 De Gereserveerd Parkeren boeking geldt onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de voor het betreffende Gereserveerd Parkeren product toegewezen aantal parkeerplaatsen. Indien de parkeerplaatsen niet (meer) beschikbaar blijken te zijn, zal RTHA de boeking niet accepteren en de Parkeerder daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.  

2.4 De Parkeerder dient in het boekingsformulier opgave te doen van de ingangsdatum en de einddatum van de Reserveringsperiode. Indien de Parkeerder zijn keuze heeft bepaald, wordt daarvan een volledige opgave getoond vergezeld van een opgave van het verschuldigde Parkeergeld. Vervolgens wordt de Parkeerder gevraagd of hij naar de elektronische betaalfaciliteit wil gaan om het verschuldigde Parkeergeld te betalen. Indien de Parkeerder vervolgens klikt op de knop waarmee de betaling definitief wordt gemaakt en deze algemene voorwaarden zijn geaccepteerd, komt de Eenmalige Parkeerovereenkomst voor het betreffende Gereserveerd Parkeren product met RTHA tot stand, en is de Parkeerder jegens RTHA gebonden aan de door hem gemaakte reservering.  

2.5 Na het definitief maken van de reservering of boeking zal RTHA dit bevestigen door middel van een emailbericht aan het door de Parkeerder opgegeven e-mailadres. De bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en de inhoud van de Eenmalige Parkeerovereenkomst.  

2.6 De Parkeerder kan te allen tijde uiterlijk vierentwintig (24) uur vóór de ingangsdatum van de Parkeerperiode zijn reservering wijzigen of annuleren via een speciale inlogmodule bij de “Beheer jouw boeking”- mogelijkheid op de Website. Voor het wijzigen of annuleren van een reservering voor Gereserveerd Parkeren gelden de volgende termijnen: 

2.7 In geval van annulering van een Gereserveerd Parkeren boeking conform de in artikel 2.6 gestelde voorwaarden, krijgt de Parkeerder het verschuldigde Parkeergeld, onder aftrek van annuleringskosten, indien

van toepassing, op zijn creditcard/bankrekening teruggestort. De annuleringskosten bedragen, indien niet anders vermeld, € 5,00 per boeking. In geval van wijziging van een Gereserveerd Parkeren boeking conform 

de in artikel 2.6 gestelde voorwaarden, wordt – indien van toepassing – een hoger tarief in rekening gebracht. De tarieven kunnen wijzigen door een gewijzigde datum en/of beschikbaarheid. 

2.8 In geval van annulering of wijziging van een Gereserveerd Parkeren boeking in strijd met de in artikel 2.6 gestelde voorwaarden, zal geen restitutie van het verschuldigde Parkeergeld plaatsvinden.  

2.9 In het geval RTHA om welke reden dan ook genoodzaakt is Parkeerder ondanks Gereserveerd Parkeren door te verwijzen naar een andere Parkeeraccommodatie, zal RTHA de eventuele meerkosten van de andere Parkeeraccommodatie vergoeden. Indien de kosten van de andere Parkeeraccommodatie lager zijn dan door de Parkeerder gereserveerde Parkeeraccommodatie, vergoedt RTHA het door Parkeerder te veel betaalde gedeelte. RTHA vergoedt nimmer andere kosten, zoals kosten van vertraging. 

Artikel 3 Parkeergeld en betaling   

3.1 Parkeerder kan het voor de Gereserveerd Parkeren boeking verschuldigde Parkeergeld voldoen door betaling met een geldige creditcard of via Ideal afhankelijk van het parkeerproduct via de elektronische betaalfaciliteit op de Website. Het accorderen van de betaling in die elektronische betaalfaciliteit houdt een uitdrukkelijke akkoordverklaring van de Parkeerder in om het verschuldigde Parkeergeld van zijn creditcard- of bankrekening af te laten schrijven.  

3.2 Indien de betaling met de creditcard of via Ideal door de elektronische betaalfaciliteit wordt geweigerd, komt de boeking niet tot stand. De Parkeerder wordt hiervan ofwel direct bij de boeking dan wel kort nadien op de hoogte gesteld.  

3.3 Het is niet mogelijk om met een geldige creditcard als inrijsleutel meerdere elkaar overlappende Parkeerperiode te betalen. De Parkeerder wordt hiervan ofwel direct bij de boeking dan wel kort nadien op de hoogte gesteld. 

3.4 De tarieven van Gereserveerd Parkeren zijn o.a. afhankelijk van de bezettingsgraad en de periode, waardoor de tarieven kunnen fluctueren. Het actuele tarief wordt vermeld op de Website nadat de Parkeerperiode en parkeerduur zijn ingevoerd. Het tarief dat geldt op het moment van boeken is zodoende bepalend. 

Artikel 4 Parkeren  

4.1 Bij Gereserveerd Parkeren kan gekozen worden voor een aantal inrijdsleutels waardoor de reservering wordt herkend bij het op/inrijden van de Parkeeraccommodatie, afhankelijk van de Parkeeraccommodatie en/of het parkeerproduct. Deze inrijdsleutels zijn: creditcard, kenteken of barcode en worden in dit artikel nader toegelicht. In alle gevallen geldt dat er geen kaartje getrokken dient te worden door middel van de kaartknop. Aan de hand van de inrijdsleutel zal de reservering herkend worden en wordt automatisch de uitrijdkaart gepresenteerd, dan wel de slagboom geopend (bij creditcard of barcode als inrijdsleutel).  

4.1.1. Creditcard: Bij zowel het oprijden als het uitrijden van de Parkeeraccommodatie dient de Parkeerder de creditcard waarmee de betaling is gedaan in de daartoe bestemde gleuf van het slagboomsysteem te steken. De kaartgegevens en de betaling worden vervolgens gecontroleerd. Indien de gegevens juist zijn en de betaling verricht is, zal de slagboom omhoog gaan. Indien de Reserveringsperiode niet overeenkomt met de Parkeerperiode, wordt een langere periode automatisch via de creditcard verrekend.  

4.1.2. Kenteken: Het kenteken wordt automatisch bij oprijden herkend, een uitrijdkaart met kenteken en Reserverings-ID wordt gepresenteerd. In het venster verschijnt de tekst: “uw reservering is herkend”.

Bij het verlaten van de Parkeeraccommodatie moet de Parkeerder de uitrijdkaart presenteren. Indien de Reserveringsperiode overeenkomt met de Parkeerperiode kan de Parkeerder de

Parkeeraccommodatie verlaten. Indien dit niet het geval is kan de Parkeerder via de betaalautomaten een eventueel langere periode bijbetalen, dan wel de bijbetaling doen door zijn creditcard, na invoering van de uitrijdkaart bij het uitrijden te presenteren. 

4.1.3. Barcode: Bij zowel het oprijden als het uitrijden van de Parkeeraccommodatie dient de Parkeerder de barcode die in de bevestiging is getoond te scannen bij de ingang en uitgang. De gegevens en de betaling worden vervolgens gecontroleerd. Indien de gegevens juist zijn en de betaling verricht is, zal de slagboom omhoog gaan. Indien dit niet het geval is kan de Parkeerder bij de informatiebalie een eventueel langere periode bijbetalen. De Parkeerder ontvangt dan een nieuwe uitrijdkaart. 

4.2 Het is mogelijk om op een eerdere of latere datum/tijd dan de ingangsdatum van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie in/op te rijden, alsmede op een eerdere of latere datum/tijd dan de einddatum van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie te verlaten, onder de volgende voorwaarden:  

Eerder in/oprijden   

 1. Eerder oprijden met gebruik van de reservering is niet mogelijk. De reservering zal niet worden herkend. 

Later in/oprijden   

 • Indien de Parkeerder die een Gereserveerd Parkeren boeking heeft gedaan, op een latere datum/tijd dan de ingangsdatum/tijd van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie in/op rijdt, heeft dit geen invloed op de einddatum/tijd van de Reserveringsperiode: de einddatum/tijd blijft onveranderd. De Parkeerder heeft voorts geen recht op restitutie van enig deel van de betaalde Parkeergelden.  

Eerder uitrijden 

 • Indien de Parkeerder die een Gereserveerd Parkeren boeking heeft gedaan op een eerdere datum/tijd dan de einddatum/tijd van de Reserveringsperiode met zijn Motorvoertuig de Parkeeraccommodatie verlaat, dan eindigt de Parkeerperiode per die datum/tijd waarop de Parkeerder de Parkeeraccommodatie met zijn Motorvoertuig daadwerkelijk verlaat. Het is gedurende de

Parkeerperiode dan ook niet mogelijk om tussentijds in- en uit- te rijden: bij de eerste keer dat de Parkeerder de Parkeeraccommodatie verlaat, eindigt automatisch de Parkeerperiode. De Parkeerder heeft geen recht op restitutie van enig deel van de betaalde Parkeergelden.  

Later uitrijden   

 • Indien de Parkeerder die een Gereserveerd Parkeren boeking heeft gedaan op een latere datum/tijd dan de einddatum/tijd van de Reserveringsperiode de Parkeeraccommodatie verlaat, wordt hem voor de tijd dat hij de Reserveringsperiode overschrijdt, het aanvullende bedrag in rekening gebracht. Het bedrag dat wegens de overschrijding in rekening wordt gebracht, dient door de Parkeerder afzonderlijk te worden betaald op de in artikel 4.1 beschreven wijze.  

Het aanvullende bedrag per extra dag of gedeelte ervan zal worden berekend aan de hand van het geldende reguliere oprijdtarief van de betreffende Parkeeraccommodatie. 

Artikel 5 Persoonsgegevens   

5.1 RTHA verwerkt de door de Parkeerder op de personal data page op de Website ingevulde persoonsgegevens, alsmede gegevens over zijn click- en surfgedrag en transacties via de Website. De verwerking en het gebruik hiervan staan beschreven in het privacy- en cookiestatement. De wettelijk voorschriften zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden door RTHA nageleefd. 

5.2 De gegevens van de Parkeerder worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor het afwikkelen van de Gereserveerd Parkeren boeking, inclusief de betaling en klantenservice. RTHA gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag en de transacties van de Parkeerder te analyseren en daarmee klantprofielen op te stellen. De verwerking en het gebruik hiervan staan beschreven in het privacy- en cookiestatement. Deze profielen worden door RTHA gebruikt voor het vervolmaken van het assortiment aan producten en diensten op de Website en om de Parkeerder op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit het totale producten- en dienstenassortiment van RTHA.   

5.3 Indien de Parkeerder bezwaren heeft tegen het verzamelen en analyseren van zijn gegevens voor het doen van op maat gesneden aanbiedingen door RTHA kan hij dit laten weten door een e-mail te zenden aan [email protected]. Mocht de Parkeerder zijn gegevens willen verwijderen uit de bestanden van RTHA dan kan hij ook gebruik maken van dit e-mailadres, dan wel deze zelf wijzigen. 

5.4 RTHA heeft de afhandeling van creditcard en Ideal transacties van Parkeerders uitbesteed aan CCV Nederland. De persoonsgegevens van de Parkeerders die nodig zijn voor het afhandelen van de creditcard transacties kunnen derhalve door RTHA aan CCV Nederland ter beschikking worden gesteld. CCV Nederland  zal deze gegevens in zijn hoedanigheid als bewerker namens RTHA verwerken, uitsluitend voor het afhandelen van de creditcard transacties. CCV Nederland zal deze gegevens niet aan derden verstrekken, anders dan de financiële instellingen voor de gekozen betaalmethode. De privacy statement van CCV Nederland is te raadplegen via https://www.ccv.eu/nl/over-ccv/algemeen/privacy/. De naam van CCV Nederland kan in verband met het voorgaande vermeld staan op het rekening- of creditcard afschrift van de Parkeerder.  

Artikel 6 Persoonlijke promotiecodes 

6.1 RTHA kan aan gebruikers van Gereserveerd Parkeren promotiecodes verstrekken. Het gebruik van promotiecodes is strikt persoonlijk en uitsluitend toegestaan voor het doel waarvoor zij zijn uitgegeven, namelijk het eenmalig verkrijgen van een eenmalige korting voor een Gereserveerd Parkeren boeking. Bij misbruik van promotiecodes kan de gegeven korting door RTHA worden teruggevorderd.