Privacy statement

Algemene Privacy Statement Rotterdam The Hague Airport         

Welkom op de luchthaven Rotterdam The Hague Airport, waar dagelijks duizenden reizigers aankomen en vertrekken, winkeliers hun deuren openen en een grote groep ondernemingen is gevestigd. Op Rotterdam The Hague Airport willen wij iedereen zich graag welkom en veilig laten voelen. Het beschermen van jouw privacy is daar een belangrijk onderdeel van. In dit privacy statement bieden wij een transparant en toegankelijk overzicht van hoe Rotterdam The Hague Airport met jouw persoonsgegevens omgaat. Hier lees je onder meer welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe lang we deze gegevens bewaren en welke rechten jij kan uitoefenen.

Vaak denken mensen dat wij op Rotterdam The Hague Airport meer gegevens over jou verzamelen dan daadwerkelijk het geval is. Op Rotterdam The Hague Airport zijn ook andere organisaties gevestigd die jouw persoonsgegevens verwerken, zoals de Koninklijke Marechaussee, de Douane, luchtvaartmaatschappijen en exploitanten van winkels en horeca op Rotterdam The Hague Airport. Rotterdam The Hague Airport heeft in de regel geen toegang tot de persoonsgegevens die zij verwerken. Wil je weten hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan? Kijk dan op de websites van deze organisaties.

In dit privacy statement beschrijven we per dienst die Rotterdam The Hague Airport aanbiedt welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe lang we die gegevens bewaren.

Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens

Jij hebt het recht te weten welke persoonsgegevens Rotterdam The Hague Airport over jou verwerkt. Als wij de gegevens niet direct van jou hebben gekregen dan heb je het recht te weten van welke bron ze afkomstig zijn en een kopie hiervan te ontvangen.

Als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan jij ons vragen jouw gegevens te wijzigen. Je kan ons ook verzoeken persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik ervan te stoppen. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking als je deze toestemming intrekt, zullen wij altijd aan jouw verzoek om verwijdering voldoen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat we jouw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als we jouw persoonsgegevens nodig hebben in het kader van de veiligheid op Rotterdam The Hague Airport of voor de Belastingdienst.

Beperking van de verwerking en recht op overdracht van jouw gegevens

Als jij vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kun je vragen de verwerking te beperken.

Ook kun je ons vragen jouw digitale persoonsgegevens in een leesbare en bruikbare vorm over te dragen aan jou of aan een andere partij.

Bezwaar maken
Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan jij ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Rotterdam The Hague Airport. Dit kan in de eerste plaats als je het er niet mee eens bent dat Rotterdam The Hague Airport jouw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing (bijvoorbeeld door te profileren).

In de tweede plaats kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als je bezwaar maakt, stoppen of beperken we in beginsel de verwerking tijdelijk. Als jouw bezwaar wordt gehonoreerd, stoppen of beperken we de verwerking definitief.

Jouw verzoek en onze reactie
Heb jij een vraag, een verzoek of wil je bezwaar maken? Stuur dan een e-mail naar onze Privacy Officer via [email protected]. Wij doen ons best op tijd op jouw verzoek te reageren.

Als dat nodig is ter bevestiging van jouw identiteit, kunnen wij jou vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe te sturen. Hoe je een veilige kopie maakt, vind je op deze website van de Rijksoverheid.

Als wij jouw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij je vragen jouw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat wij jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Rotterdam The Hague Airport verwerkt persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Het kan zijn dat Rotterdam The Hague Airport een verwerker inschakelt die diensten levert waarbij gegevens worden verwerkt vanuit een land buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten of India. We doen dit uitsluitend op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Dit privacy statement is van Rotterdam The Hague Airport (Rotterdam Airport B.V.). Onze contactgegevens:

Postadres
Rotterdam Airport B.V.
Postbus 12025
3004 GA Rotterdam

Bezoekersadres
Rotterdam The Hague Airport
Rotterdam Airportplein 60
3045 AP Rotterdam

Contact opnemen met onze DPO?
Rotterdam Airport B.V. is een vennootschap die deel uitmaakt van Royal Schiphol Group N.V. (“RSG”). RSG heeft een privacy governance beleid ingevoerd dat ook binnen Rotterdam Airport B.V.  geldt. RSG heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld die ook advies geeft aan Rotterdam Airport B.V. en toezicht houdt op de naleving van de privacy wet- en regelgeving door Rotterdam Airport B.V..

Heb jij een vraag aan onze DPO? Mail dan naar [email protected] of stuur een brief naar:

Schiphol Nederland B.V.
T.a.v. de Data Protection Officer
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Geef bij je verzoek je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer door.

Als jij niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien nodig, updaten wij dit privacy statement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken.

Deze versie is van februari 2024.

Cameratoezicht

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Op Rotterdam The Hague Airport hangen videocamera’s waarmee camerabeelden worden gemaakt. Dat betekent dat als jij op of rondom de luchthaven bent, er mogelijk ook camerabeelden van jou worden gemaakt.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De camerabeelden gebruiken we om Rotterdam The Hague Airport te beveiligen. We zijn daar op grond van (onder meer) de Wet luchtvaart ook toe verplicht. We verwerken de camerabeelden dus om een wettelijke verplichting uit te voeren.

Daarnaast hebben wij de beelden van de videocamera’s nodig voor operationele doeleinden. We hebben daarom ook een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de camerabeelden. Wij gebruiken de camerabeelden niet voor andere doeleinden.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

De camerabeelden worden niet langer dan 28 dagen bewaard, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een onderzoek naar een incident.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Rotterdam The Hague Airport kan camerabeelden verstrekken aan de Koninklijke Marchaussee, op vordering van de Officier van Justitie.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Rotterdam Airport B.V.

De Koninklijke Marchaussee is zelf verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de beelden die op grond van een vordering van de Officier van Justitie worden verstrekt aan de Koninklijke Marechaussee.

Omdat Rotterdam The Hague Airport zonder medewerking van de Koninklijke Marechaussee niet kan beoordelen of camerabeelden relevant zijn voor de nationale veiligheid, gaan we in de regel niet zelfstandig over tot het geven van inzage in camerabeelden. Rotterdam The Hague Airport adviseert daarom om een verzoek tot inzage in camerabeelden altijd (ook) te richten aan de Koninklijke Marechaussee. Voor meer informatie lees Passagiersgegevens en privacy.

Toegang tot Rotterdam The Hague Airport (voor reizigers)

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Rotterdam The Hague Airport dient te controleren dat alleen reizigers die dezelfde dag vertrekken toegang krijgen tot het gebied na de security-controle. In dit kader verwerkt Rotterdam The Hague Airport boardingpass-gegevens die uitgelezen worden bij de security-doorgangen (Self Service Boarding Pass-controle).

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Rotterdam The Hague Airport is op grond van de wet verplicht de luchthaven te beveiligen. Wij verwerken de gegevens daarom in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Rotterdam The Hague Airport controleert uitsluitend of jij een geldige boardingpass hebt. Rotterdam The Hague Airport slaat geen gegevens op.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Jouw gegevens delen we niet met andere partijen.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Rotterdam Airport B.V.

Veiligheid

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Rotterdam The Hague Airport verwerkt in het kader van een veilige operatie op de luchthaven persoonsgegevens van betrokkenen bij een (potentieel) veiligheidsincident, waaronder naam, functie, bedrijfsnaam, luchthavenpasnummer en, indien noodzakelijk voor onderzoek, ID-nummer, registratienummer van (particuliere) luchtvaartuigen en kentekens van betrokken voertuigen.

Daarnaast verwerken we in het kader van ons toegangsbeleid persoonsgegevens van personen die zich op de luchthaven bevinden voor de uitvoering van werkzaamheden of een andere geldige reden, waaronder naam, e-mailadres, telefoonnummer, luchthavenpasnummer, bevoegdheden die op de pas geregistreerd zijn en kenteken. Wil je meer weten over de persoonsgegevens die we in het kader van ons toegangsbeleid verwerken? Lees dan het privacy statement Rotterdam The Hague Airportpas en voertuigpas.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Rotterdam The Hague Airport is op grond van (inter)nationale wetgeving verplicht om maatregelen te implementeren om de veiligheid op de luchthaven te waarborgen. Wij verwerken de gegevens daarom in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

De gegevens met betrekking tot veiligheidsincidenten worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het incident te onderzoeken en daarover te rapporteren.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Rotterdam The Hague Airport kan op verzoek de gegevens delen met de aangewezen onderzoeks-/handhavingsinstanties (Luchtvaartpolitie, Onderzoeksraad voor Veiligheid, Inspectie Leefomgeving & Transport en de Koninklijke Marechaussee).

WiFi

Als je gebruik maakt van het gratis WiFi-netwerk op Rotterdam The Hague Airport, worden jouw gegevens door KPN op basis van de voorwaarden van KPN verwerkt. Voor meer informatie zie hiervoor de algemene voorwaarden van KPN en de privacy statement van KPN.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

KPN B.V.

Bagage

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als jij op Rotterdam The Hague Airport met bagage reist, wordt over jouw bagage informatie verwerkt. Hierbij krijgt jouw bagagestuk een unieke barcode. Deze wordt gelinkt aan jouw naam en eventueel een frequent flyer-nummer.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Ter bewaking van de veiligheid op de luchthaven en voor een vlotte doorstroom van de bagage, worden jouw gegevens verwerkt. Dit gebeurt onder andere bij het screenen, routeren en sorteren van de bagage. Rotterdam The Hague Airport is op grond van de wet verplicht bagage te screenen. Wij verwerken de gegevens daarom in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting.

Voor het routeren en sorteren hebben we een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw gegevens.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

De bewaartermijn voor deze gegevens is vastgesteld op zeven dagen na vertrek van de vlucht.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Om een vlotte doorstroming van jouw bagage mogelijk te maken, delen wij onder omstandigheden gegevens over jouw bagage met de luchtvaartmaatschappij waarmee je vliegt.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Rotterdam Airport B.V.

Gevonden voorwerpen

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als jij op Rotterdam The Hague Airport iets verliest, kan je daarvan melding maken via de website van Rotterdam The Hague Airport. Afhankelijk van welke gegevens je achterlaat en of we het gevonden voorwerp aan je afgeven of naar je opsturen, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam
  • adres
  • woonplaats
  • land
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • handtekening

Daarnaast verzamelen we vanzelfsprekend voorwerpen die op Rotterdam The Hague Airport worden achtergelaten. Verlies jij bijvoorbeeld jouw portemonnee of identiteitsbewijs, dan verwerken wij ook de persoonsgegevens die daarvan deel uitmaken.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw gegevens met als doel de door jou verloren zaken te kunnen retourneren. Wij verwerken de gegevens niet voor andere doeleinden.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

De contactgegevens die je bij ons achterlaat omdat je iets verloren hebt, bewaren we niet langer dan één maand.

Voor de door ons gevonden voorwerpen gelden verschillende bewaartermijnen. Gevonden identiteitsbewijzen geven we altijd direct door aan de Koninklijke Marechaussee. Bankpasjes, creditcards en OV-kaarten vernietigen we na ongeveer 3 maanden. De meeste overige waardevolle voorwerpen (zoals sieraden, documenten, USB-sticks, elektronica) vernietigen wij uiterlijk na twaalf maanden.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Gevonden identiteitsbewijzen dragen wij over aan de Koninklijke Marachaussee. Daarnaast delen we vanzelfsprekend jouw gegevens met een vervoersbedrijf indien wij het door jou verloren voorwerp opsturen.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Rotterdam Airport B.V.

Winkelen

Welke (persoons)gegevens verwerken wij?

Als jij in de terminal aankopen doet, kan in sommige gevallen jouw boardingpass worden gescand. Bij het scannen van jouw boardingpass wordt het vluchtnummer opgeslagen dat op jouw boardingpass staat (waaronder dus ook de bestemming van jouw vlucht). Vluchtnummer en bestemming worden samen met de informatie over jouw aankoop (de kassadata) door de winkel verstrekt aan Rotterdam The Hague Airport.

Deze informatie is door Rotterdam The Hague Airport niet te herleiden tot jou als persoon.

Waarom verwerken wij jouw (persoons)gegevens?

De winkels versturen de kassadata aan Rotterdam The Hague Airport zodat we kunnen zien welke producten goed en welke minder goed verkopen. Wij gebruiken die informatie om de dienstverlening van de winkels op Rotterdam The Hague Airport te optimaliseren. We hebben daarom een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

De kassadata worden verwijderd zodra Rotterdam The Hague Airport de data niet meer gebruikt.

Met wie delen wij jouw gegevens?

De winkels beschikken zelf over de gegevens die toezien op de aankopen die bij hen zijn gedaan, zoals datum en tijdstip van aankoop van specifieke producten.

Wij delen verder alleen gegevens met winkeliers op Rotterdam The Hague Airport die niet tot een persoon zijn te herleiden.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

De winkels op Rotterdam The Hague Airport zijn verantwoordelijk voor de gegevens die zij verwerken. Rotterdam Airport B.V. is verantwoordelijk voor de gegevens die Rotterdam The Hague Airport onder zich heeft.

Onderzoeken

Welke (persoons)gegevens verwerken wij?

Rotterdam The Hague Airport kan vragen of je mee wilt werken aan een reizigerstevredenheidsonderzoek of ander onderzoek. Tijdens deze onderzoeken vragen we, naast bijv. jouw ervaringen met Rotterdam The Hague Airport, naar bijv. jouw leeftijdscategorie, geslacht, nationaliteit en eventuele overige gegevens die relevant zijn in het kader van het onderzoek. Wij vragen nooit om je naam of contactgegevens, tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven in het kader van deelname aan ons.

Waarom verwerken wij jouw (persoons)gegevens?

Wij voeren onderzoeken uit om onze service op de luchthaven en onze communicatie te optimaliseren.

Voorafgaand aan een onderzoek wordt altijd gevraagd of jij wilt deelnemen en wordt meegedeeld wat het doel is van het onderzoek. Deelname is vrijwillig en je kunt altijd weigeren om bepaalde informatie te verstrekken.

Als je jonger bent dan zestien jaar, wordt voorafgaand aan het onderzoek toestemming aan jouw ouder of verzorger gevraagd.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

De resultaten van de onderzoeken worden verwerkt in rapportages. Wij bewaren geen gegevens die tot een persoon zijn te herleiden.

Met wie delen wij jouw gegevens?

De resultaten van de onderzoeken delen we met derden, zoals de ketenpartners op de luchthaven, airlines en gemeenten om onze service op de luchthaven en onze communicatie te optimaliseren. Deze resultaten bevatten geen persoonsgegevens.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Rotterdam Airport B.V.

Website

Welke (persoons)gegevens verwerken wij?

Als jij onze website bezoekt, dan slaan wij het IP-adres op van het apparaat waarmee je dat doet. Ook kunnen we cookies op jouw apparaat plaatsen. Wil je daar meer over weten? Lees dan ons cookie statement. Daarin staat ook meer informatie over cookies die wij kunnen plaatsen voor gepersonaliseerde advertenties en over hoe je jouw cookievoorkeuren kunt instellen.

Wij, onze advertentienetwerken en mediabureaus kunnen je advertenties tonen op rtha.com en andere websites. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan onze websites en de websites van derde(n). Je surf, zoek-, en koopgedrag worden verzameld op basis van cookietechnieken, je IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je surft. Wij doen dit alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie. Meer informatie over bewaartermijn staat in onze cookie statement.

Daarnaast kan je via onze website op allerlei manieren (persoons)gegevens achterlaten als je diensten van ons afneemt:

  • Parkeren: Via de website van Rotterdam The Hague Airport kan je een parkeerplaats reserveren op Rotterdam The Hague Airport. Wil je daar meer over weten? Lees dan het privacy statement parkeren voor bezoekers.
  • Nieuwsbrief: Via de website van Rotterdam The Hague Airport kan jij verschillende nieuwsbrieven aanvragen. Klik hiervoor op de website op de nieuwsbrief-button.
  • Klantcontact: Via de website kan je op verschillende manieren contact opnemen met Rotterdam The Hague Airport. Wil je daar meer over weten, klik dan op de website op de button ‘contact met Rotterdam The Hague Airport’.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Rotterdam Airport B.V.

Social media

Rotterdam The Hague Airport heeft verschillende social media-kanalen. Daar kan je actualiteiten, informatie, aanbiedingen en wetenswaardigheden over Rotterdam The Hague Airport vinden. We vragen jou geen privacygevoelige informatie van jezelf of anderen (zoals e-mailadres, naam, adres, telefoonnummer) op de social media-kanalen van Rotterdam The Hague Airport te plaatsen. Doe je dat toch, dan kunnen deze gegevens door Rotterdam The Hague Airport worden verwijderd.

Als jij vragen of opmerkingen hebt over Rotterdam The Hague Airport, kan je jouw persoonlijke gegevens met Rotterdam The Hague Airport delen via een privébericht. Wil je weten wat wij met die gegevens doen? Kijk dan in deze privacy statement in het onderdeel Contact met Rotterdam The Hague Airport.

Contact met Rotterdam The Hague Airport

Welke (persoons)gegevens verwerken wij?

Via de telefoon, e-mail, de website van Rotterdam The Hague Airport en social media kan jij contact opnemen met de klantenservice van Rotterdam The Hague Airport. Afhankelijk van de vraag die je aan Rotterdam The Hague Airport stelt, kan Rotterdam The Hague Airport daarbij vragen om jouw contact- en vluchtgegevens.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Rotterdam The Hague Airport zal de door jou gedeelde gegevens alleen gebruiken om jouw vraag te beantwoorden en om haar klantenservice te verbeteren (bijvoorbeeld door anoniem gemaakte Q&A’s die aangepast kunnen worden door input van klanten). Rotterdam The Hague Airport heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw gegevens.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens? 

Wij bewaren jouw gegevens twee jaar. Daarna bewaren jouw vraag of opmerkingen in geanonimiseerde vorm.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Als jouw vraag of opmerkingen alleen kan worden beantwoord door een andere partij, zullen we jou doorverwijzen naar de betreffende partij. We zullen jouw gegevens nooit zelf doorgeven.

Als jij contact met ons opneemt via social media bestaat de mogelijkheid dat jouw bericht door de aanbieder van het social mediabedrijf ook voor andere doeleinden wordt gebruikt. Wil je daar meer over weten? Neem dan het privacy statement van het betreffende bedrijf door.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Rotterdam Airport B.V.

Nieuwsbrief Rotterdam The Hague Airport

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om onze nieuwsbrieven te kunnen toezenden, verwerken wij jouw e-mailadres en eventuele overige vrijwillig verstrekte informatie, zoals voornaam, bedrijfsnaam en functienaam.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Om onze nieuwsbrieven te kunnen toezenden, geef jij ons toestemming jouw e-mailadres te gebruiken.

Als jij daarnaast toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van andere informatie, zoals aanbiedingen en enquêtes, zullen wij die ook naar jou sturen.

Je kunt je hiervoor altijd weer afmelden via de link onderaan iedere elektronische nieuwsbrief.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Als jij je afmeldt voor de nieuwsbrief dan wordt jouw email-adres toegevoegd aan onze suppressielijst (lijst met afgemelde e-mailadressen), om ervoor te zorgen dat wij je niet per ongeluk weer de nieuwsbrief sturen. Als je dat niet wilt, kun je een verwijderverzoek doen.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Jouw gegevens delen wij binnen Rotterdam The Hague Airport.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Rotterdam Airport B.V.

Cookies

Wanneer jij onze website bezoekt, kunnen wij cookies op jouw computer plaatsen. Meer weten hierover? Lees hier ons cookie statement.

Relaties van Rotterdam The Hague Airport

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Rotterdam The Hague Airport onderhoudt op allerlei terreinen relaties met vertegenwoordigers van bedrijven. Van deze vertegenwoordigers slaan we in de regel de volgende contactgegevens op: voor- en achternaam, functie, e-mailadres en telefoonnummer. Ook slaan we onder omstandigheden andere contactgegevens of jouw voorkeuren op.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Soms bestaat er een overeenkomst tussen het bedrijf waarvoor jij werkt en Rotterdam The Hague Airport. In dat geval verwerken wij jouw gegevens in de eerste plaats om deze overeenkomst uit te kunnen voeren.

Niet met (de werkgevers van) al onze relaties hebben wij een overeenkomst. Aan al onze relaties, ongeacht of wij daarmee een overeenkomst hebben, sturen we af en toe een uitnodiging om deel te nemen aan een evenement op Rotterdam The Hague Airport en/of een nieuwsbrief. Jouw persoonsgegevens gebruiken we daarvoor. Voor het verwerken van de persoonsgegevens van onze relaties hebben we een gerechtvaardigd belang. Mocht jij de nieuwsbrief niet willen ontvangen, dan kan je jezelf daarvoor afmelden.

We verwerken ook persoonsgegevens van vertegenwoordigers van bedrijven die een aanvraag doen voor sponsoring of foto- en filmopnamen. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens hebben we een gerechtvaardigd belang.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

De gegevens van relaties van Rotterdam The Hague Airport worden regelmatig gecontroleerd op actualiteit. Als blijkt dat de gegevens niet meer kloppen, worden deze verwijderd of aangepast.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Jouw gegevens delen wij binnen Rotterdam The Hague Airport. We delen jouw gegevens niet met partijen buiten Rotterdam The Hague Airport.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke

Rotterdam Airport B.V.

Huurders

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Voor het onderhouden van contact met medewerkers van onze huurders, potentiële huurders en partijen met wie wij samenwerken, verwerken wij hun voor- en achternaam, functie, e-mailadres en telefoonnummer.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verhuren en beheren winkel-, bedrijfs- en kantoorruimte op de luchthaven. De persoonsgegevens van de medewerkers van de partijen met wie we een (huur)overeenkomst hebben, verwerken we ter uitvoering van de (huur)overeenkomst (onder andere in het kader van het (plannen van) onderhoud, het doen van bezichtigingen en overnames). Bij het verwerken van de persoonsgegevens van de medewerkers met wie we (nog) geen overeenkomst hebben, hebben wij een gerechtvaardigd belang.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Hoelang we jouw gegevens bewaren, hangt af van de duur van de overeenkomst die is gesloten met Rotterdam The Hague Airport. Als die overeenkomst eindigt en we hebben jouw gegevens niet om andere redenen nodig, verwijderen wij die.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Jouw gegevens kunnen we indien nodig delen met onderhoudspartijen.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Rotterdam Airport B.V.

Buren

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Rotterdam The Hague Airport onderhoudt op allerlei manieren contact met buren van de luchthaven. Wij verwerken contactgegevens van buren die zich hebben ingeschreven voor onze burennieuwsbrief en/of een evenement op Rotterdam The Hague Airport.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens gebruiken we voor het versturen van de burennieuwsbrief en/of jouw deelname aan een evenement. We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kan je jezelf daarvoor afmelden via de daarvoor bestemde link in de e-mail. Mocht je jouw toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor een evenement willen intrekken, dan kun je dat via de contactgegevens van Rotterdam The Hague Airport doen waarmee je je hebt ingeschreven.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Als jij je afmeldt voor de burennieuwsbrief dan wordt jouw email adres toegevoegd aan onze suppressielijst (lijst met afgemelde e-mailadressen), om ervoor te zorgen dat wij je niet per ongeluk weer de nieuwsbrief sturen. Jouw gegevens worden verwijderd na afloop van het evenement.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Jouw gegevens delen wij binnen Rotterdam The Hague Airport.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke

Rotterdam Airport B.V.

Werken bij Rotterdam The Hague Airport

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als je solliciteert voor een vacature of stage bij Rotterdam The Hague Airport, verwerken wij de volgende gegevens in het kader van jouw sollicitatie: voornaam, achternaam, e-mailadres, CV en sollicitatiebrief.

Als je op Rotterdam The Hague Airport werkt, kunnen we de volgende gegevens verwerken in het kader van re- of onboarding activiteiten: naam, e-mailadres en naam werkgever.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Rotterdam The Hague Airport gebruikt de persoonsgegevens van sollicitanten uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden.Ben je jonger dan 16 jaar dan verzoeken we je alleen gegevens aan ons te verstrekken als je ouders of verzorgers namens jou je gegevens invullen.Als je bij ons werkt, verwerken we jouw persoonsgegevens om je te kunnen laten deelnemen aan re- of onboarding programma’s.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Rotterdam The Hague Airport verwijdert jouw gegevens één maand na het sluiten van de sollicitatieprocedure. Indien je toestemming hebt gegeven (door middel van de daarvoor bestemde button op de website tijdens het sollicitatieproces) bewaren we jouw gegevens tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Daarna zullen we je gegevens verwijderen. Gegevens die we verwerken in het kader van re- of onboarding verwijderen we 2 jaar na het einde van jouw arbeidsovereenkomst.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Jouw gegevens delen wij binnen Rotterdam The Hague Airport. We delen jouw gegevens niet met partijen buiten Rotterdam The Hague Airport. Op de website werkenoprotterdamthehagueairport staan ook vacatures van andere partijen op de luchthaven. Bij het solliciteren op een dergelijke vacature word je direct doorgelinkt naar de website van de betreffende partij. Rotterdam The Hague Airport heeft geen toegang tot de gegevens die je met de betreffende partij deelt.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke

Rotterdam Airport B.V. m.b.t. de vacatures van Rotterdam The Hague Airport zelf m.b.t. re- en onboarding activiteiten. Ingeval van een vacature van een andere partij op de luchthaven is die partij de verantwoordelijke.