Wet en regelgeving

Zoals voor iedere luchthaven in Nederland heeft de minister van Infrastructuur en Milieu ook voor Rotterdam The Hague Airport een luchthavenbesluit (= exploitatievergunning) afgegeven waarin de regelgeving voor het gebruik van een luchthaven zijn vastgelegd. In het luchthavenbesluit wordt het nachtregime beschreven, een geluidszone vastgesteld, alsmede vliegroutes en tolerantiegebieden vastgelegd. In het luchthavenbesluit is geen vaste grens gesteld aan het aantal vliegtuigbewegingen op Rotterdam The Hague Airport. Die grens wordt in feite bepaald door de geluidszone. De basis voor de vergunning waarop Rotterdam The Hague Airport op dit moment wordt geëxploiteerd is gelegd in het begin van de negentiger jaren. Het luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport werd echter pas in 2001 van kracht. Daarmee werd een jarenlange politieke discussie over de toekomst van de luchthaven definitief afgesloten. Rotterdam The Hague Airport mag de komende 100 jaar op de huidige locatie, dat wil zeggen ideaal gelegen in het hart van Zuidwest Nederland, gevestigd blijven. Het luchthavenbesluit, met wijzigingen en kaartjes, is te raadplegen op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Geluidszone bepaalt het aantal vliegtuigbewegingen
In het luchthavenbesluit wordt geen vaste grens gesteld aan het aantal vliegtuigbewegingen op RTHA. De geluidshandhavingspunten die zijn vastgesteld op basis van de zogenaamde geluidszone bepalen de grens. Deze zone beschrijft de geluidsbelasting over een geheel jaar. Je kunt de geluidszone dus niet horen, zoals bij één vliegtuigpassage wel het geval is. Hoe de handhavingspunten zich door het jaar heen ‘vullen’ met geluid hangt af van de vliegtuigtypes die op RTHA starten en landen, het vluchttijdstip en de windrichting. Dit bepaalt hoe zwaar een vlucht meetelt in de berekening van de geluidsbelasting. De overheid gebruikt de geluidszone bij het bepalen van bouwrestricties. Zo mogen rondom de luchthaven geen ‘gevoelige’ gebouwen, zoals scholen en woonhuizen, worden gebouwd. Ook wordt de geluidszone gebruikt voor het berekenen van het aantal omwonenden dat ernstige hinder ondervindt van het vliegverkeer.

Slotcoördinatie
Rotterdam The Hague Airport beschikt over een geluidszone en is verantwoordelijk voor het niet overschrijden van deze zone. Omdat de vraag naar luchtvervoer de afgelopen decennia hard gegroeid is, heeft Rotterdam The Hague Airport in maart 2004 slotcoördinatie aangevraagd. Airport Coordination Netherlands (ACNL) is de coördinator van luchthavenslots in Nederland. ACNL zorgt ervoor dat de beschikbare (geluids)capaciteit op basis van Internationale regels onder de luchtvaartmaatschappijen verdeeld wordt. Dit gebeurt door het uitgeven van slots; toestemming om te mogen landen of starten op een bepaald tijdstip.

ACNL is een onafhankelijke non-profitorganisatie en is verantwoordelijk voor slotallocatie en slotmonitoring op Amsterdam Airport Schiphol (AMS), Rotterdam The Hague Airport (RTM) en Eindhoven Airport (EIN).

Naderings- en vertrekroutes houden rekening met de omgeving
Verkeersvliegtuigen die op RTHA starten of landen, maken gebruik van naderings- en vertrekroutes, vergelijkbaar met af- en opritten op de snelweg. Deze routes worden ontworpen door Luchtverkeersleiding Nederland en vastgesteld door de minister. Bij het ontwerp wordt niet alleen gekeken naar veiligheid en vliegbaarheid, er wordt ook rekening gehouden met de omgeving. Waar mogelijk, vermijden de routes bebouwde gebieden. Zo heeft de vertrekroute langs Schiedam een knik in de route bij een woonwijk. Slechts wanneer het om vliegtechnische redenen onvermijdelijk is, laat Luchtverkeersleiding Nederland het vliegverkeer van de routes afwijken. Dit kan het geval zijn bij slechte weersomstandigheden, bijvoorbeeld om een onweersbui te vermijden, of vanwege ander vliegverkeer in de nabijheid van de routes.

Voortgang vulling handhavingspunten

Achtergrondinformatie
Rotterdam The Hague Airport beschikt over een zogenoemde omzettingsregeling (die functioneert als luchthavenbesluit) waarin de regels rondom het gebruik van de luchthaven zijn vastgesteld. Een belangrijk deel van dit besluit wordt gevormd door de milieugeluidscapaciteit, die is vastgelegd in 6 handhavingspunten. Deze handhavingspunten geven de maximale cumulatieve hoeveelheid geluid aan die vliegtuigen, die op Rotterdam The Hague Airport landen en opstijgen, gedurende één jaar mogen produceren. Dit zogenoemde gebruiksjaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar, maar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop.

Maatregel ILT
In het gebruiksjaar 2018 heeft Rotterdam The Hague Airport op één handhavingspunt bij Schiedam het jaarlijks wettelijk toegestane geluidsniveau overschreden. De Inspectie Leefomgeving- en Transport (ILT) heeft de luchthaven daarom de volgende maatregel opgelegd:

  • Het sterker monitoren van de handhavingspunten en specifiek het handhavingspunt bij Schiedam.
  • Het maken van een beheersplan ter voorkoming van een overschrijding in gebruiksjaar 2019.

Rapportage vulling handhavingspunten
In onderstaande rapportage wordt wekelijks weergegeven hoe de vulling van de handhavingspunten gedurende het jaar verloopt. Hierbij is bijzondere aandacht voor het handhavingspunt 6 bij Schiedam, omdat deze het gevoeligst is voor overschrijding. Onderstaande tabel geeft de verwachte totale geluidbelasting gedurende het jaar weer. Dit wordt genoemd “Zich Ontwikkelende Geluidsbelasting” (ofwel ZOG). De ZOG bestaat uit het gerealiseerde verkeer tot en met deze week aangevuld met het geprognotiseerde verkeer voor de resterende periode. Deze prognose is de basis voor de uitgifte van de slots geweest. Het werkelijk verkeer wordt berekend op basis van werkelijk uitgevoerde vluchten, werkelijk baangebruik en werkelijke radartracks. Het geprognotiseerde verkeer is op basis van verwacht verkeer, gemiddeld baangebruik en theoretische radartracks.

Voortgang vulling handhavingspunten

Wat zijn de havengelden op Rotterdam The Hague Airport?
De besloten vennootschap Rotterdam Airport, namens de naamloze vennootschap Luchthaven Schiphol exploitant van het aangewezen luchtvaartterrein “Rotterdam”; overwegende dat de sedert 1 april 2008 van kracht zijnde “Havengeldregeling” een herziening behoeft; gelet op artikel 36, lid 1, van de luchtvaartwet; Stelt vast: Tarieven voor het gebruik door luchtvaartuigen van het aangewezen luchtvaartterrein “Rotterdam”, neergelegd in de “Havengeldregeling”. Klik hier voor de havengelden 2024.

Nachtregime

Rotterdam The Hague Airport is als internationale luchthaven 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar geopend.
In de nacht geldt een aantal beperkingen voor wat betreft vluchten, dit heet het nachtregime. Hieronder vind je meer informatie over de inhoud van het nachtregime en de daarbij behorende openingstijden.

Afspraken

  • Tussen 23:00 en 07:00 uur is de luchthaven geopend voor onder andere vliegtuigen spoedeisende medische vluchten (bijvoorbeeld voor orgaandonaties), trauma-, kustwacht- en politiehelikopter.
    Ook is de luchthaven tijdens deze uren geopend voor  uitwijkers (vliegtuigen die op de luchthaven van hun bestemming niet kunnen landen door bijvoorbeeld weersomstandigheden) en zakelijke personenvluchten met vliegtuigen die minder dan 20 stoelen hebben.
  • Tussen 23:00 en 00:00 uur zijn starts en landingen van vertraagde grote vliegtuigen toegestaan en ook landingen van grote toestellen uit de stilste categorie.
  • Tussen 00:00 en 01:00 uur mogen vertraagde stille grote vliegtuigen landen.
  • Vanaf 06:00 uur zijn landende positievluchten toegestaan. Dit zijn vliegtuigen die zonder passagiers binnenkomen om na 07:00 uur de dienst te beginnen.
  • Het Rijk (de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu) kan ontheffing verlenen in overige (bijzondere) gevallen.

Gebruiksplanjaar
Een gebruiksplanjaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar, maar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop. In dit gebruiksplanjaar wordt de omzettingsregeling* gehandhaafd waar de luchthaven zich aan moet houden. Denk hierbij aan de metingen van het maximale geluid dat de luchthaven mag produceren. Ook wordt het aantal nachtvluchten dat in deze periode plaatsvindt bijgehouden. Rotterdam The Hague Airport is 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend, maar kent wel een streng nachtregime tussen 23.00 en 07.00 uur waarin alleen bepaalde typen luchtverkeer zijn toegestaan.

*Dit zijn afspraken waar de luchthaven zich aan moet houden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of de luchthaven zich aan deze afspraken houdt.

Bekijk hieronder de overzichten van de nachtvluchten vanaf 2018.

Cijfers nachtvluchten 2020
Cijfers nachtvluchten 2019
Cijfers nachtvluchten 2018

Algemene voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden van Rotterdam The Hague Airport

Luchthavenbesluit