Wet en regelgeving

Zoals voor iedere luchthaven in Nederland heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat ook voor Rotterdam The Hague Airport vastgelegd welk verkeer er wel en niet op de luchthaven mag plaatsvinden.

Wat is een Luchthavenbesluit?
Het Luchthavenbesluit is de vergunning van de luchthaven. In het Luchthavenbesluit wordt vastgelegd waar een luchthaven ligt, hoe lang en breed de landingsbaan is en welk luchtverkeer gebruik maakt van de luchthaven. In een luchthavenbesluit staan ook de regels en grenswaarden waar de luchthaven zich aan moet houden.

Tot 1 mei 2013 functioneerde RTHA op basis van een aanwijzingsbesluit vanuit de Luchtvaartwet. Op 1 mei 2013 is het aanwijzingsbesluit vervangen door een zogenoemde omzettingsregeling. Vanaf dat moment is het nieuwe stelsel voor burgerluchthavens, zoals dat is opgenomen in hoofdstuk 8 van de Wet Luchtvaart voor RTHA voor kracht. Deze omzettingsregeling functioneert als voorlopig Luchthavenbesluit.

Handhavingspunten bepalen het maximum aantal vliegtuigbewegingen
In het Luchthavenbesluit wordt geen vaste grens gesteld aan het aantal vliegtuigbewegingen op RTHA. De geluidshandhavingspunten die zijn vastgesteld op basis van de zogenoemde geluidszone bepalen de grens. Deze zone beschrijft de geluidsbelasting over een geheel jaar. Je kunt de geluidszone dus niet horen, zoals bij één vliegtuigpassage wel het geval is. Hoe de handhavingspunten zich door het jaar heen ‘vullen’ met geluid hangt af van de vliegtuigtypes die op RTHA starten en landen, het vluchttijdstip en de windrichting. Dit bepaalt hoe zwaar een vlucht meetelt in de berekening van de geluidsbelasting. De overheid gebruikt de geluidszone bij het bepalen van bouwrestricties. Zo mogen rondom de luchthaven geen ‘gevoelige’ gebouwen, zoals scholen en woonhuizen, worden gebouwd. Ook wordt de geluidscontouren gebruikt voor het berekenen van het aantal omwonenden dat ernstige hinder ondervindt van het vliegverkeer.

Slotcoördinatie
De geluidsbelasting van Rotterdam The Hague Airport wordt begrensd door zes handhavingspunten. RTHA is verantwoordelijk voor het niet overschrijden van deze punten. Omdat de vraag naar luchtvervoer de afgelopen decennia hard gegroeid is, heeft Rotterdam The Hague Airport in maart 2004 slotcoördinatie aangevraagd. Airport Coordination Netherlands (ACNL) is de coördinator van luchthavenslots in Nederland. ACNL zorgt ervoor dat de beschikbare capaciteit op basis van Internationale regels onder de luchtvaartmaatschappijen verdeeld wordt. Dit gebeurt door het uitgeven van slots; toestemming om te mogen landen of starten op een bepaald tijdstip.

ACNL is een onafhankelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en is verantwoordelijk voor slottoewijzing en slotmonitoring op Amsterdam Airport Schiphol (AMS), Rotterdam The Hague Airport (RTM) en Eindhoven Airport (EIN).

Naderings- en vertrekroutes houden rekening met de omgeving
Naderings- en vertrekroutes van RTHA zijn niet vastgelegd in het luchthavenbesluit of omzettingsregeling maar in separate besluiten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Verkeersvliegtuigen die op RTHA starten of landen, maken gebruik van naderings- en vertrekroutes, vergelijkbaar met af- en opritten op de snelweg. Deze routes worden ontworpen door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en vastgesteld door de minister. Bij het ontwerp wordt niet alleen gekeken naar veiligheid en vliegbaarheid, er wordt ook rekening gehouden met de omgeving. Waar mogelijk, vermijden de routes bebouwde gebieden. Zo heeft de vertrekroute langs Schiedam een knik in de route bij een woonwijk. Wanneer het om veiligheidsredenen noodzakelijk is, laat Luchtverkeersleiding Nederland het vliegverkeer van de routes afwijken. Dit kan het geval zijn bij slechte weersomstandigheden, bijvoorbeeld om een onweersbui te vermijden, of vanwege ander vliegverkeer in de nabijheid van de routes.

Voortgang vulling handhavingspunten

Achtergrondinformatie
Rotterdam The Hague Airport beschikt over een zogenoemde omzettingsregeling (die functioneert als luchthavenbesluit) waarin de regels rondom het gebruik van de luchthaven zijn vastgesteld. Een belangrijk deel van dit besluit wordt gevormd door de milieugeluidscapaciteit, die is vastgelegd in 6 handhavingspunten. Deze handhavingspunten geven de maximale cumulatieve hoeveelheid geluid aan die vliegtuigen, die op Rotterdam The Hague Airport landen en opstijgen, gedurende één jaar mogen produceren. Dit zogenoemde gebruiksjaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar, maar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop.

Maatregel ILT
In het gebruiksjaar 2018 heeft Rotterdam The Hague Airport op één handhavingspunt bij Schiedam het jaarlijks wettelijk toegestane geluidsniveau overschreden. De Inspectie Leefomgeving- en Transport (ILT) heeft de luchthaven daarom de volgende maatregel opgelegd:

  • Het sterker monitoren van de handhavingspunten en specifiek het handhavingspunt bij Schiedam.
  • Het maken van een beheersplan ter voorkoming van een overschrijding in gebruiksjaar 2019.

Wat zijn de havengelden op Rotterdam The Hague Airport?
De besloten vennootschap Rotterdam Airport, namens de naamloze vennootschap Luchthaven Schiphol exploitant van het aangewezen luchtvaartterrein “Rotterdam”; overwegende dat de sedert 1 april 2008 van kracht zijnde “Havengeldregeling” een herziening behoeft; gelet op artikel 36, lid 1, van de luchtvaartwet; Stelt vast: Tarieven voor het gebruik door luchtvaartuigen van het aangewezen luchtvaartterrein “Rotterdam”, neergelegd in de “Havengeldregeling”. Klik hier voor de havengelden 2024.

Nachtregime

Rotterdam The Hague Airport is als internationale luchthaven 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar geopend.
In de nacht geldt een aantal beperkingen voor wat betreft vluchten, dit heet het nachtregime. Hieronder vind je meer informatie over de inhoud van het nachtregime en de daarbij behorende openingstijden.

Afspraken

  • Tussen 23:00 en 07:00 uur is de luchthaven geopend voor onder andere vliegtuigen spoedeisende medische vluchten (bijvoorbeeld voor orgaandonaties), trauma-, kustwacht- en politiehelikopter.
  • Tussen 23:00 en 07:00 mogen ook zakelijke personenvluchten met vliegtuigen die minder dan 20 stoelen hebben vliegen net als regerings- en militaire vluchten
  • Ook is de luchthaven 24 uur per dag beschikbaar voor uitwijkers (vliegtuigen die op hun bestemming niet kunnen landen door bijvoorbeeld weersomstandigheden of technische problemen), vliegtuigen in nood en vliegtuigen die ingezet worden ten behoeve van hulpverlening of reddingsacties.
  • Tussen 23:00 en 00:00 uur zijn starts en landingen van vertraagde grote vliegtuigen toegestaan en ook landingen van grote toestellen uit de stilste categorie.
  • Tussen 00:00 en 01:00 uur mogen vertraagde stille grote vliegtuigen landen.
  • Vanaf 06:00 uur zijn landende positievluchten toegestaan. Dit zijn vliegtuigen die zonder passagiers binnenkomen om na 07:00 uur de dienst te beginnen.
  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan ontheffing verlenen in bijzondere gevallen.

Gebruiksplanjaar
Een gebruiksplanjaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar, maar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop. In dit gebruiksplanjaar wordt de omzettingsregeling* gehandhaafd waar de luchthaven zich aan moet houden. Ook wordt het aantal nachtvluchten dat in deze periode plaatsvindt bijgehouden.

*Dit zijn afspraken waar de luchthaven zich aan moet houden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of de luchthaven zich aan deze afspraken houdt.

Bekijk op onze Feiten en cijfers pagina een overzicht van de nachtvluchten vanaf 2018.

Luchthavenreglement

Het luchthavenreglement, ook wel bekend als de luchthavenregels, vormt een verzameling voorschriften en richtlijnen die van toepassing zijn op Rotterdam The Hague Airport, met als doel de veiligheid, efficiëntie en geordende werking van de luchthavenfaciliteiten te waarborgen.

Dit reglement beslaat verschillende aspecten van onze luchthavenactiviteiten, waaronder:

Veiligheid: Binnen het reglement zijn strikte veiligheidsvoorschriften opgenomen om te waarborgen dat passagiers, bemanningen, vliegtuigen en de luchthaven zelf beschermd zijn tegen potentiële gevaren en noodsituaties.

Milieu: Het reglement bevat bepalingen gericht op milieubescherming en het minimaliseren van de impact van luchthavenactiviteiten op de omgeving, waaronder regels met betrekking tot geluidsniveaus, luchtkwaliteit en grondgebruik.

Exploitatie: Operationele procedures voor vliegtuigen, grondafhandeling, brandstofvoorziening, douane en immigratie, en andere luchthavenactiviteiten worden nauwlettend gereguleerd volgens dit reglement.

Toegang en Gebruik: Het reglement regelt de toegang tot de luchthaven en het gebruik van faciliteiten, waaronder zaken als parkeergelegenheid, toegangswegen en terminalgebouwen.

Tarieven en Vergoedingen: Hierin zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot tarieven, vergoedingen en kosten die luchtvaartmaatschappijen, vrachtvervoerders en andere exploitanten aan de luchthaven moeten betalen.

Passagiersrechten: Het reglement definieert de rechten en verantwoordelijkheden van passagiers op de luchthaven, met inbegrip van zaken als bagagevoorschriften, omgang met vertragingen en de afhandeling van vluchtannuleringen.

Hier vind je het luchthavenreglement van Rotterdam The Hague Airport:

Luchthavenreglement

Algemene voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden van Rotterdam The Hague Airport

Luchthavenbesluit