Rotterdam The Hague Airport zet in op verbetering luchtkwaliteit voor medewerkers

18 april 2024
Terug

Door de verbranding van diesel en kerosine komen er verschillende schadelijke stoffen vrij. Een van die stoffen is ultrafijn stof (UFP – Ultra Fine Particles). Over het effect van UFP op de gezondheid is wereldwijd nog weinig bekend. Rotterdam The Hague Airport (RTHA) hecht veel belang aan een veilige en gezonde werkomgeving en heeft TNO opdracht gegeven om UFP blootstellingsmetingen uit te voeren op de luchthaven. RTHA werkt actief aan een programma van maatregelen om de uitstoot van voertuigen en materieel op het platform uiterlijk 2030 naar nul te brengen.

Ultrafijn stof blootstellingsmetingen platform
In de zomer van 2023 heeft TNO, in opdracht van RTHA metingen gedaan naar de concentraties ultrafijn stof op het platform. Er zijn, na overleg met TNO en na inventarisatie bij alle partnerbedrijven, blootstellingsmetingen gedaan onder 5 representatieve functies op de luchthaven. De uitkomsten van het blootstellingsonderzoek laten zien dat de bemeten functies aan een hoge concentratie UFP worden blootgesteld. RTHA is al langere tijd bezig met de ontwikkeling van maatregelen om de uitstoot van en blootstelling aan ultrafijn stof te verlagen. Dit betreft zowel bronmaatregelen als persoonlijke beschermingsmaatregelen.

Bronmaatregelen
RTHA blijft inzetten op elektrificatie van voertuigen en apparatuur op het platform. In 2025 zullen alle GPU’s (Ground Power Units – voorzien het vliegtuig van grondstroom) elektrisch zijn en uiterlijk 2030 zullen alle voertuigen emissievrij zijn. Tevens is er een prikkel ingebouwd in de havengelden om het vliegen met schonere vliegtuigen te stimuleren. Daarnaast heeft de luchthaven richtlijnen opgesteld voor de luchtvaartmaatschappijen om het gebruik van APU’s (de hulpmotor die in het vliegtuig de energie levert bij stilstand op het platform) te beperken.

RTHA onderzoekt momenteel of nog er andere bronmaatregelen mogelijk zijn en welke aanpassingen hiervoor in de infrastructuur of operatie nodig zijn, zodat de uitstoot op het platform verminderd kan worden.

Persoonlijke bescherming
Om personeel op het platform zo goed mogelijk te beschermen tegen blootstelling aan ultrafijn stof zijn er verschillende maatregelen getroffen. Zo zijn er aanbevelingen gedaan over betere werkposities op het platform en wordt het personeel geadviseerd om op het platform beschermende mondkapjes te dragen.

RTHA werkt samen met de andere luchthavens binnen de Schiphol Group aan de verschillende maatregelen.

Het onderzoek uitgevoerd in 2023 geldt voor de situatie op het platform en niet voor de verdere omgeving van de luchthaven. In 2018 is in opdracht van RTHA een onderzoek uitgevoerd door TNO naar UFP in de direct omliggende woonwijken. De conclusie uit het rapport luidde dat naar schatting c.a. 15% van ultrafijn stof in de direct omliggende woonwijken afkomstig is van de luchthaven.  De overige 85% van ultrafijn stof komt van andere bronnen zoals wegverkeer en haven/industrie.