Sterke daling luchtverkeer en van financiële resultaten als gevolg van COVID-19-pandemie

19 februari 2021

Royal Schiphol Group publiceert vandaag de jaarcijfers over 2020. Rotterdam The Hague Airport is onderdeel van de Schiphol Group. De COVID-19-pandemie heeft een ongekende impact gehad voor de luchthavens van Royal Schiphol Group en de luchtvaartsector als geheel. Het passagiersvolume op Amsterdam Airport Schiphol daalde in 2020 met 70,9 procent naar 20,9 miljoen passagiers in totaal. Nederland bleef via Schiphol verbonden met 316 bestemmingen, 16 minder dan in 2019. 135 van deze bestemmingen waren intercontinentaal (2019: 138). Het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol bedroeg 227.304, een daling van 54,2 procent ten opzichte van 2019. Het vrachtvolume daalde met 8,2 procent naar 1,4 miljoen ton.

Het nettoresultaat over 2020 kwam uit op een verlies van 563 miljoen euro (vergeleken met een winst van 355 miljoen euro in 2019). De netto-omzet daalde met 57 procent naar 688 miljoen euro (2019: 1.615 miljoen euro). Schiphol Group heeft in het kader van de NOW-subsidieregeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) een beroep gedaan op overheidssubsidie ten bedrage van 112 miljoen euro. Verder is er geen overheidssteun aangevraagd. Er zijn geen bonussen aan de directie en geen dividend uitgekeerd. Schiphol heeft de totale bedrijfslasten met circa 20 procent weten te verlagen door het afschalen van activiteiten en het nemen van kostenbesparende maatregelen, inclusief diensten en contracten, in alle bedrijfsonderdelen. Schiphol Group heeft zijn organisatie geherstructureerd om deze aan te passen aan de economische ontwikkelingen door de pandemie. De investeringsuitgaven zijn herzien. In 2020 heeft Schiphol de uitgaven voor investeringsprojecten met circa 25 procent verlaagd. Schiphol heeft voorrang gegeven aan investeringen in veiligheids- en hygiënemaatregelen om veilig en verantwoord reizen mogelijk te maken. De belangrijke investeringen in 2020 waren de verdubbeling van taxibaan Quebec, de bouw van de nieuwe pieren en de herinrichting van Vertrekhal 1 met nieuwe securitylanes. Schiphol blijft investeren in onderhoud, veiligheid, duurzaamheid, kwaliteit van de dienstverlening en innovatie volgens het principe to ‘build back better’.

Om voldoende liquiditeit te blijven garanderen heeft Schiphol Group een bedrag van 2.235 miljoen euro aangetrokken door uitgifte van (groene) obligaties en inzet van andere faciliteiten. Schiphol Group kan hierdoor beschikken over liquiditeit voor investeringen en om de impact van de COVID-19-pandemie op de financiële resultaten beheersen.

CEO Dick Benschop: “Onze strategie is ’to build back better’ waarbij de heropbouw van onze luchtvaartactiviteiten samen gaat met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en een bijdrage wordt geleverd aan het economisch herstel en verdienvermogen van Nederland.

Nationale en internationale samenwerking tussen overheden, luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties is nodig om veilig en verantwoord reizen mogelijk te maken. Wij bevinden ons momenteel in een lockdown, maar de algemene vooruitzichten voor 2021 zijn positief, hoewel er sprake is van grote onzekerheden. Reisprotocollen op basis van testregimes en intensivering van vaccinaties in plaats van reisverboden en quarantainemaatregelen zullen bepalend zijn voor de weg voorwaarts.

Bij ‘building back better’ staat kwaliteit voorop. De waarde van Schiphol voor de Nederlandse samenleving is het sterke netwerk dat Nederland verbindt met economische centra over de hele wereld. De heropbouw van dat netwerk zal bijdragen aan het algemeen economisch herstel van Nederland. Wij doen dit terwijl we tegelijkertijd de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren door emissies en overlast te verminderen.”

Belangrijkste ontwikkelingen

  • Het totaal aantal passagiers op alle luchthavens van Royal Schiphol Group is met 70,9 procent gedaald naar 23,5 miljoen (2019: 80,5 miljoen). Op Eindhoven Airport daalde het aantal passagiers naar 2,1 miljoen en op Rotterdam The Hague Airport naar 0,5 miljoen; een daling van respectievelijk 68,6 procent en 76,9 procent.
  • In november 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Luchtvaartnota goedgekeurd. Hierin zijn de verwachtingen van het ministerie ten aanzien van de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaartsector vastgelegd en wordt de noodzaak voor het waarborgen van een duurzame toekomst voor de sector toegelicht. Schiphol Group verwelkomt de nota, die in lijn is met zijn Visie 2050.
  • Per 1 juni 2020 is mevrouw Buis toegetreden tot de directie als Chief Projects and Assets Officer. Zij volgt de heer Van den Berg op, die besloot af te zien van een tweede termijn als Chief Commercial Officer.
  • Schiphol en zijn partners zijn een proef begonnen met een duurzaam voertuig voor het slepen van vliegtuigen (de Taxibot). Dit voertuig gebruikt aanzienlijk minder brandstof dan bij taxiën met gebruik van vliegtuigmotoren.
  • In 2020 heeft Schiphol zijn actieprogramma voor stikstof gelanceerd. Verder heeft Schiphol met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een gezamenlijk programma gelanceerd met maatregelen om de geluidshinder beperken: ‘minderhinderschiphol.nl’.
  • De opening van Lelystad Airport staat gepland voor november 2021, op voorwaarde dat de opening wordt goedgekeurd door het parlement.