Rotterdam The Hague Airport onderzoekt de milieueffecten van verschillende toekomstscenario’s

28 juni 2023
Terug


Rotterdam The Hague Airport – Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit aan het voorbereiden, in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. De komende maanden worden de milieueffecten van verschillende toekomstscenario’s onderzocht in het milieueffectrapport (MER).


Milieueffectrapport

Om zorgvuldig te handelen heeft RTHA ervoor gekozen om ten behoeve van het luchthavenbesluit een volledige milieueffectrapportage (MER) uit te voeren. Hierin worden verschillende toekomstscenario’s onderzocht op de milieueffecten. Hieraan voorafgaand zijn de kaders voor dit onderzoek voorgesteld in de concept-NRD (notitie Reikwijdte en Detailniveau). Eerder dit jaar is de concept-NRD door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ter inzage gelegd waarop  verschillende zienswijzen zijn ingediend. Daarnaast heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook advies gevraagd aan de Commissie voor de m.e.r. en is er een aanvulling gedaan op de te onderzoeken toekomstscenario’s.

Verschillende toekomstscenario’s worden onderzocht

Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een reactienota op de eerder verschenen Notitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd. De komende maanden worden er verschillende scenario’s onderzocht op de milieueffecten. Hierin zullen de opmerkingen van het ministerie uit de reactienota meegenomen worden. Naast stilstand en groei zal RTHA ook een krimpscenario onderzoeken. In de groeialternatieven zal groei van de luchthaven beperkt mogelijk zijn en alleen indien de vliegtuigen in de toekomst stiller worden. Daarnaast zijn de randen van de dag (tussen 7.00 en 9.00 en 21.00 en 23.00) beschermd tegen groei.

Aanvraag nieuw Luchthavenbesluit eind 2023

RTHA verwacht eind 2023 de MER onderzoeken te hebben afgerond en nog voor het einde van het jaar de aanvraag in te dienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het bevoegd gezag. Het streven is om uiterlijk 1 januari 2025 het nieuwe luchthavenbesluit in werking te laten treden.