Luchthavenbesluit

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is in voorbereiding voor een aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. Hiervoor heeft RTHA van 2020 tot 2022 een participatieproces doorlopen. Binnenkort worden de milieueffecten van de verschillende toekomstscenario’s onderzocht in het milieueffectrapport (m.e.r.). Het streven is om uiterlijk 1 januari 2025 het nieuwe luchthavenbesluit in werking te laten treden.

Wat is een luchthavenbesluit?
Het luchthavenbesluit is de vergunning van de luchthaven. In het luchthavenbesluit wordt vastgelegd waar een luchthaven ligt, hoe lang en breed de landingsbaan is en welk luchtverkeer gebruik maakt van de luchthaven. In een luchthavenbesluit staan ook de regels en grenswaarden waar de luchthaven zich aan moet houden.

Waarom vraagt RTHA een nieuw luchthavenbesluit aan?
Tot 1 mei 2013 functioneerde RTHA op basis van een aanwijzingsbesluit vanuit de Luchtvaartwet. Op 1 mei 2013 is het aanwijzingsbesluit vervangen door een zogenaamde omzettingsregeling. Vanaf dat moment is het nieuwe stelsel voor burgerluchthavens, zoals dat is opgenomen in hoofdstuk 8 van de Wet Luchtvaart voor RTHA voor kracht. Deze omzettingsregeling moet vervangen worden door een geheel nieuw en volledig luchthavenbesluit op basis van de Wet Luchtvaart.

Participatie bij de totstandkoming van het luchthavenbesluit
Als regionale luchthaven hebben wij het initiatief genomen een participatietraject te starten, begeleid door een onafhankelijk bureau. In dit traject zijn gemeenten, bewoners, het bedrijfsleven, milieuorganisaties en gebruikers van de luchthaven vertegenwoordigd. Zo komen tijdig de belangen, meningen en feiten voor het nieuwe luchthavenbesluit op tafel. Eind 2022 is het Eind product participatie (EPP) opgeleverd door de deelnemers en is het participatietraject afgerond. Meer informatie over dit traject is te vinden op www.luchthavenbesluit.nl

Uitgangspunt nieuwe luchthavenbesluit: terugdringen van hinder
Uitgangspunt van het nieuwe luchthavenbesluit is dat hinder wordt verminderd. Daarbinnen zijn extra vluchten overdag alleen mogelijk nadat stillere vliegtuigen worden ingezet en het geheel past binnen de overige grenswaarden zoals CO2 en stikstof. De openingstijden worden niet verruimd en nachtvluchten worden teruggedrongen.

Besluitvormingstraject door het ministerie
Vanuit de wet zijn er in ieder besluitvormingstraject vaste momenten voor het indienen van officiële reacties op verschillende belangrijke onderdelen in het traject. Zo worden de NRD, de MER en het concept luchthavenbesluit op verschillende momenten ter inzage gelegd en staan deze documenten open voor het indienen van zienswijzen door belanghebbenden, zoals omwonenden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor dit formele traject. Wanneer er updates zijn, zullen we deze berichten op onze website plaatsen.

Nieuwsberichten

Archief