Privacy Statement parkeren voor bezoekers

1. Inleiding
Rotterdam Airport B.V., ook wel aangeduid als Rotterdam The Hague Airport hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. In dit privacy statement leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verwerken bij het verlenen van parkeerdiensten.

Dit privacy statement ziet alleen toe op bezoekers die op de officiële parking terreinen van Rotterdam The Hague Airport parkeren. Parkeer jij op Rotterdam The Hague Airport omdat jij op de luchthaven werkzaam bent en wil jij weten welke persoonsgegevens wij over jou verwerken? Neem dan contact met ons op via [email protected].

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Er zijn verschillende manieren om een parkeerplaats te gebruiken op Rotterdam The Hague Airport. Je kunt een parkeerplaats reserveren via de website. Je kunt ook zonder te reserveren een parkeerplaats oprijden.

Maak jij gebruik van de parkeerdiensten van Rotterdam The Hague Airport? Dan kan bij het binnenrijden een foto van jouw kenteken worden gemaakt. Wij slaan het kenteken op en leggen ook vast wanneer je in- en uitrijdt.

Kies jij ervoor te parkeren zonder te reserveren, dan kun je een kaartje trekken of een creditcard gebruiken. Als je binnenrijdt met een creditcard wordt een geanonimiseerde versie van jouw creditcardnummer opgeslagen door Rotterdam The Hague Airport.

Als je bij Rotterdam The Hague Airport een parkeerplaats reserveert, worden in ieder geval de volgende gegevens vastgelegd:

·                          Contactgegevens: voorletters, achternaam, e-mailadres, postcode, land, telefoonnummer.

·                          Kenteken of creditcardnummer (afhankelijk van of je met je kenteken of creditcard wilt inrijden).

Bij het reserveren van een parkeerplaats kun je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wil je hier meer over weten, klik dan hier.

Als je gebruik maakt van Valet Parking, leggen we ook de vluchtinformatie (aankomstdatum, aankomsttijd, vertrekdatum, vertrektijd en vluchtnummer(s)) en het merk, van jouw auto vast. Daarnaast maken we bij Valet Parking foto’s van jouw auto. Als iemand anders dan jijzelf de auto komt ophalen, leggen we ook zijn of haar contactgegevens vast.

Op en rondom de parkeerplaatsen van Rotterdam The Hague Airport worden daarnaast camerabeelden gemaakt. Wil je meer weten over deze beelden? Klik dan hier.

3. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig om parkeerdiensten te kunnen leveren aan jou. We verwerken deze gegevens daarom in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Als onderdeel daarvan kunnen we jou na afloop vragen hoe jij de parkeerdiensten hebt ervaren.

Als jij daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken wij jouw contactgegevens ook voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we nieuwsbrieven sturen en houden we jou op de hoogte van relevante producten en diensten die Rotterdam The Hague Airport aanbiedt.

4. Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
Alle gegevens die wij vastleggen op het moment dat je (zonder parkeerreservering) in- en uitrijdt (betaalgegevens, tijd van in- en uitrijden, kentekens), verwijderen wij drie maanden nadat jij bij Rotterdam The Hague Airport hebt geparkeerd.

De gegevens die je deelt als je een parkeerreservering maakt, verwijderen wij twee jaar nadat jij bij Rotterdam The Hague Airport hebt geparkeerd.

5. Met wie delen wij jouw gegevens?
In sommige gevallen zetten wij andere partijen in die namens Rotterdam The Hague Airport een deel van de parkeerdiensten uitvoeren. We delen in deze gevallen alleen gegevens als dat nodig is voor de uitvoering van de te verrichten diensten. Wij sluiten daarbij altijd een verwerkersovereenkomst met deze partijen.

Reserveer jij via een derde partij, zoals bijvoorbeeld een reisbureau, een parkeerplaats? Dan wisselen we alleen gegevens uit die nodig zijn om de tussen Rotterdam The Hague Airport en deze derde partij gesloten overeenkomst uit te voeren.

6. Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie?
Rotterdam The Hague Airport verwerkt persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Het kan zijn dat Rotterdam The Hague Airport een verwerker inschakelt die IT-diensten levert waarbij gegevens worden verwerkt vanuit een land buiten de Europese Unie, waaronder de Verenigde Staten of India. We doen dat uitsluitend op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7. Wat zijn jouw rechten?

Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens

Jij hebt het recht te weten welke persoonsgegevens Rotterdam The Hague Airport over jou verwerkt. Als wij de gegevens niet direct van jou hebben gekregen dan heb je het recht te weten uit welke bron ze afkomstig zijn en een kopie hiervan te ontvangen.

Als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan jij ons vragen jouw gegevens te wijzigen. Jij kan ons ook verzoeken persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik ervan te stoppen. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking als jij deze toestemming intrekt, zullen wij altijd aan jouw verzoek om verwijdering voldoen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat we jouw verzoek weigeren.

Beperking van de verwerking en recht op overdracht van jouw gegevens

Als jij vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kun je vragen de verwerking te beperken.

Ook kun je ons vragen jouw digitale persoonsgegevens in een leesbare en bruikbare vorm over te dragen aan jou of aan een andere partij.

Bezwaar maken

Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan je ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Rotterdam The Hague Airport. Dit kan in de eerste plaats als je het er niet mee eens bent dat Rotterdam The Hague Airport jouw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing (bijvoorbeeld door te profileren).

In de tweede plaats kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als je bezwaar maakt, stoppen of beperken we in beginsel de verwerking tijdelijk. Als jouw bezwaar wordt gehonoreerd, stoppen of beperken we de verwerking definitief.

Jouw verzoek en onze reactie
Heb je een vraag, een verzoek of wil je bezwaar maken? Mail dan naar [email protected]. Wij streven ernaar op tijd op jouw verzoek te reageren.

Als dat nodig is ter bevestiging van jouw identiteit, kunnen wij je vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. Hoe je een veilige kopie maakt, vind je op deze website van de Rijksoverheid.

Als wij jouw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij je vragen jouw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat we jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

8. Van wie is dit privacy statement en hoe kun jij ons bereiken?
Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Dit privacy statement is van Rotterdam Airport B.V. Onze contactgegevens:

Postadres
Rotterdam Airport B.V.
Postbus 12025
3004 GA Rotterdam
The Netherlands

Bezoekersadres
Rotterdam Airport B.V.
Rotterdam Airportplein 60
3045 AP Rotterdam
Netherlands

Contact opnemen met onze DPO?

Rotterdam Airport B.V. (“Rotterdam The Hague Airport”) is een vennootschap die deel uitmaakt van Royal Schiphol Group N.V. (“RSG”). RSG heeft een privacy governance beleid ingevoerd dat ook binnen Rotterdam The Hague Airport geldt. RSG heeft een Data Protection Officer (DPO) voor privacy-gerelateerde vragen. De DPO geeft ons ook advies en houdt toezicht op de naleving van de privacy wet- en regelgeving door Rotterdam The Hague Airport.

Heb jij een vraag aan onze DPO? Mail dan naar [email protected] of stuur een brief naar:

Schiphol Nederland B.V.
T.a.v. de Data Protection Officer
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Geef bij je verzoek je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer door.

9. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Waar vind jij de laatste versie van dit privacy statement?
Indien nodig, updaten wij dit privacy statement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken.

Deze versie is van juli 2020. https://consentcdn.cookiebot.com/sdk/bc.min.html

11. Waar vind jij de Privacy Statement Fast ID Pilot?

Bekijk hier de privacy statement van de Fast ID Pilot: Privacy Statement Pilot Fast Track

12. Waar vind jij de deelnamevoorwaarden pilot Fast Track

Bekijk hier de deelnamenvoorwaarden Pilot Fast Track: Deelnamenvoorwaarden Pilot Fast Track