Luchthavenbesluit

Participatie bij de totstandkoming van een RTHA Luchthavenbesluit
Rotterdam The Hague Airport (RTHA) moet bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een aanvraag doen voor een nieuw luchthavenbesluit.

Wat is een luchthavenbesluit?
In het luchthavenbesluit wordt vastgelegd waar een luchthaven ligt, hoe lang en breed de landingsbaan is en welk luchtverkeer gebruik maakt van de luchthaven. In een luchthavenbesluit staan ook de regels en grenswaarden waar de luchthaven zich aan moet houden.

Waarom vraagt RTHA een nieuw luchthavenbesluit aan?
Tot 1 mei 2013 functioneerde RTHA op basis van een aanwijzingsbesluit vanuit de Luchtvaartwet. Op 1 mei 2013 is het aanwijzingsbesluit vervangen door een zogenaamde omzettingsregeling. Vanaf dat moment is het nieuwe stelsel voor burgerluchthavens, zoals dat is opgenomen in hoofdstuk 8 van de Wet Luchtvaart voor RTHA voor kracht. Deze omzettingsregeling moet vervangen worden door een geheel nieuw en volledig luchthavenbesluit op basis van de Wet Luchtvaart.

Wat wil RTHA bereiken met het luchthavenbesluit?
RTHA behoort volgens de Rijksoverheid tot de luchthavens van nationale betekenis. Voor RTHA wil de regering dat de ontwikkeling van de luchthaven oploopt met de ontwikkeling van de regio waarin ze ligt. De schaal van de luchthaven moet aansluiten bij de wensen van alle betrokkenen in de regio. De verbinding tussen luchthaven en regionale overheden, bewoners en bedrijfsleven moet worden versterkt. De luchthaven wil regionaal verankerd zijn en passen in haar regio, zowel wat betreft economie, ruimtelijke ordening als milieu.

Milieueffectrapport & Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Voor de aanvraag van het luchthavenbesluit laat RTHA een milieueffectrapport opstellen. Het milieueffectrapport beschrijft de effecten van het luchthavenbesluit op het milieu en eventuele maatregelen ter compensatie. Daar is eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor nodig waarin staat beschreven wat er in het milieueffectrapport wordt opgenomen en onderzocht.

Input leveren
Er zijn gedurende het luchthavenbesluit traject van RTHA twee vormen van participatie: enkele wettelijke momenten en vele aanvullende mogelijkheden. Vanuit de wet zijn er in participatietraject vaste momenten voor het indienen van officiële reacties op verschillende belangrijke onderdelen in het luchthavenbesluit traject. Een reactie noemen we een zienswijze. In een zienswijze schrijft men op wat hij van bepaalde punten in de publicatie vindt en waarom. Zowel de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) als ook het Milieueffectrapport (MER) en concept Luchthavenbesluit worden, op verschillende momenten, ter inzage gelegd en staan open voor indiening van zienswijzen. Tot zes weken na publicatie kunnen zienswijzen worden ingediend. Mensen die  een  zienswijze  indienen, ontvangen altijd persoonlijk bericht over de afhandeling. Daarnaast wordt in het formele traject gedurende het proces door het ministerie ook advies gevraagd aan verschillende wettelijke adviseurs en de Commissie m.e.r.

Aanvullende vormen van participatie
RTHA vindt het wettelijke proces met enkel een NRD, MER en aanvraag luchthavenbesluit te beperkt als het gaat om een goed overleg met de omgeving over de toekomst van de luchthaven. Als initiatiefnemer wil de luchthaven zorgen voor een zorgvuldig participatietraject in de zoektocht naar breed draagvlak. Voordat er gestart gaat worden met het wettelijk traject en de formele momenten van participatie organiseert de luchthaven daarom een eigen participatietraject in de eerste fase van het proces. Met het oog op regionaal draagvlak en betere besluiten wil de luchthaven op deze manier tijdig belangen, meningen en feiten op tafel krijgen en tot goede afwegingen komen met alle betrokkenen.

Aanpak
Alle belanghebbenden in de omgeving van de luchthaven zijn welkom om mee te denken. RTHA wil in samenwerking met haar omgeving tot een goede afweging komen. Daarom willen we in gezamenlijkheid kennis verzamelen en analyses doorlopen. Dit noemen we Joint Fact Finding. We doen dit door partijen op verschillende  manieren actief te betrekken in ons participatietraject. Meedoen in deze fase kan op verschillende manieren: participeren, consulteren en informeren.

Participeren
In de eerste fase van het traject heb we een groep samengesteld met vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbenden. Deze leden vertegenwoordigen het brede maatschappelijke belang en denken actief mee bij belangrijke processtappen. Via verschillende subcommissies laten deelnemers zich informeren en denken vanuit hun eigen invalshoek mee. Vervolgens wil de luchthaven met deze groep scenario’s uitwerken, keuzes maken en een voorkeurscenario ontwikkelen.

Consulteren
We organiseren werksessies met experts uit talloze vakgebieden. Op die manier willen we zoveel mogelijk kennis uit onze omgeving bijeenbrengen en inzetten. De experts worden in verschillende subcommissies ingedeeld, op basis van hun bewezen expertise.

Informeren
RTHA voelt zich in dit proces verantwoordelijk voor een geode communicatie met haar omgeving. Zo heeft de luchthaven een nieuwe website specifiek voor het aanstaande luchthavenbesluit en het proces daarachter. Daarnaast organiseert RTHA huiskamergesprekken, inloopavonden en masterclasses waarin zij belangstellenden uitleg geeft over onderwerpen die belangrijk zijn in het onderzoek. Ook worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van vorderingen in het project via verschillende kanalen. Bij vragen of suggesties kan altijd contact opgenomen worden met het projectteam. Deze mensen kijken naar een passende invulling.

Milieueffectrapportage beschrijft de effecten op het milieu
Voor de aanvraag van het luchthavenbesluit laat RTHA een milieueffectrapport (MER) opstellen. Dit rapport beschrijft de effecten van het luchthavenbesluit op het milieu, zoals de geluidsbelasting, CO2 uitstoot en stikstofdepositie. Ook beschrijft de MER eventuele maatregelen ter compensatie. Voorafgaand aan de MER wordt eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld, waarin staat beschreven wat er in de MER wordt opgenomen en onderzocht.

Besluitvormingstraject door het ministerie
Vanuit de wet zijn er in ieder besluitvormingstraject vaste momenten voor het indienen van officiële reacties op verschillende belangrijke onderdelen in het traject. Zo worden de NRD, de MER en het concept luchthavenbesluit op verschillende momenten ter inzage gelegd en staan deze documenten open voor het indienen van zienswijzen door belanghebbenden, zoals omwonenden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor dit formele traject.

Rotterdam The Hague Airport initieert het participatietraject richting een nieuw luchthavenbesluit. Ga naar www.luchthavenbesluit.nl voor meer informatie over dit participatietraject. Bekijk hier ook een video over het proces.

Blijf op de hoogte!